Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF SCHOOL ADMINISTRATIVE ASPECT IN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
(İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ ARTTIRILMASINDA OKUL YÖNETİMİ BOYUTUNUN İNCELENMESİ )

Author : Bekir YILDIZ  , Sait AKBAŞLI  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2406-2424


Summary
The purpose of this research is to examine the views of primary school administrators about academic achievement in order to increase academic success in early childhood. The research was conducted with 35 primary school principals in five central districts of Mersin province in the 2015-2016 academic year. The research data were collected by a semi-structured interview form consisting of open-ended questions developed by the researcher to primary school principals, primarily as a result of extensive field literacy screening. In this study, the descriptive analysis method was used from qualitative research methods and frequency analysis was used from content analysis types in the data analysis process. During the analysis process; school administrators; opinion was taken about their perceptions of academic achievement, students' academic achievement expectations, their applications to increase academic achievement, and what else could be done. School principals, as a high participant, expressed academic success as course success and school success. Academic success is expected to be gained from the students' priorities. The most common practice in academic achievement-enhancing schools is reinforcement courses. Managers stated that school-family relations should be strengthened with the most frequent attendance to increase academic success, that there is a relationship between school culture and academic achievement to achieve success, parental meetings and home visits are conducted to establish school-family relations.

Keywords
School manager, academic achievement, student

Abstract
Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda akademik başarıyı arttırmak için ilkokul yöneticilerinin akademik başarıya ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Mersin ilinin beş merkez ilçesinde bulunan 35 ilkokul müdürü ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, öncelikli olarak geniş bir alan yazın taraması sonucunda araştırmacı tarafından ilkokul müdürlerine yönelik geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma metotlarından betimsel analiz yöntemi kullanılmış, verilerin analizi sürecinde ise içerik analizi türlerinden frekans analizi kullanılmıştır. Analiz sürecinde; okul yöneticilerinin; akademik başarıya ilişkin algıları, öğrencilerden akademik başarı beklentileri, akademik başarıyı arttırmaya yönelik yaptıkları uygulamalar ve daha başka nelerin yapılabileceğine yönelik görüşleri alınmıştır. Okul müdürleri, yüksek katılımlı olarak akademik başarıyı ders başarısı, okul başarısı olarak ifade etmişlerdir. Akademik başarıya ilişkin öncelikli olarak öğrencilerinden verilmesi istenen kazanımların kazandırılmasını beklemektedir. Akademik başarıyı arttırmaya yönelik okullarında en sık yaptığı uygulama takviye kurslarıdır. Yöneticiler, akademik başarıyı arttırmak için en sık katılımla okul-aile ilişkilerini güçlendirmek gerektiğini, okul kültürü ile akademik başarı arasında başarı artışını sağlamaya yönelik bir ilişki bulunduğunu, okul-aile ilişkilerini sağlamaya yönelik ise veli toplantıları ve ev ziyaretleri yaptıklarını belirtmişlerdir.

Keywords
Okul yöneticisi, akademik başarı, öğrenci

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri