Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ANALYSIS ON THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS BURNOUT IN TERMS OF ACADEMIC SELF-EFFICACY, PARENTAL MONITORING, SOCIAL SUPPORT AND LEISURE TIME ACTIVITIES
(ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN, AKADEMİK ÖZYETERLİLİK, ANNE-BABA İZLEME, SOSYAL DESTEK VE BOŞ ZAMAN FAALİYETLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Meral SERT AĞIR    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2313-2341


Summary
Students at the stages of education, where the pressure of academic performance is felt more intensely, face the problem of burnout like adults in the business world. This situation affecting the attitudes of students towards education environments and education negatively is conceptualized as school burnout. Studies emphasize that school burnout is more intense in secondary and high school education where choices related to the future and expectations become significant in addition to the developmental problems. This study was carried out based on the opinion that expectations and anxiety about the importance of preparation and high performance can cause school burnout in students from the 6th grade to the end of the 8th grade. In this context, the aim of the study is to examine secondary school student burnout in terms of academic self-efficacy, parental monitoring instrument, social support and leisure activities. 396 students from the 6th, 7th, and 8th grade of secondary school in İstanbul province, Kadıköy district participated in this study. The study was designed in a descriptive research model and the data were analyzed in the SPSS program by using t test, variance and correlation analysis techniques. The data of the study was obtained using School Burnout Scale, Academic Self-Efficacy Scale, Parental Monitoring Scale, Child and Adolescent Social Support Scale and personal information form. As a result of the study, a significant relationship was found between significant differentiation and related properties at the level of (p<0.05) according to gender, age, grade, academic achievement, family characteristics and leisure activities.

Keywords
school burnout, academic self-efficacy, parental monitoring, social support, leisure time activities

Abstract
Akademik performans baskısının daha yoğun hissedildiği öğretim basamaklarındaki öğrenciler, iş dünyasında ki yetişkinler gibi tükenmişlik sorunu ile karşı karşıyadır. Öğrencilerin, eğitim ortamları ile eğitime yönelik tutumlarını olumsuz yönde etkileyen bu durum, okul tükenmişliği olarak kavramsallaştırılmaktadır. Araştırmalar, okul tükenmişliğinin gelişimsel sorunların yanı sıra gelecek ile ilgili seçimlerin ve beklentilerin önem kazandığı ortaokul ve lise öğretim basamaklarında daha yoğun yaşandığını vurgulamaktadır. Bu araştırma, 6. sınıftan itibaren 8. sınıfın sonuna kadar liseye geçmeye yönelik, hazırlık ve yüksek performansın önemine ilişkin beklenti ve kaygının öğrencilerde okul tükenmişliği üretebileceği düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Bu bağlamda araştırma ile ortaokul öğrencilerinin okul tükenmişliklerinin, akademik öz yeterlilik, anne-baba izleme, sosyal destek ve boş zaman faaliyetleri açısından incelenmiştir. Bu araştırmaya İstanbul ili Kadıköy ilçesi 6, 7, ve 8. Sınıf ortaokul öğrencilerinden 396 öğrenci katılmıştır. Araştırma betimsel araştırma modelinde düzenlenmiş olup, veriler SPSS programında t testi, varyans ve korelasyon analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri Okul tükenmişliği ölçeği, akademik öz yeterlilik Ölçeği, Anne- Baba İzleme Ölçeği, Çocuk Ergen Sosyal Destek ölçekleri ile kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, sınıf, akademik başarı, aileye ilişkin özellikler ve boş zaman faaliyetlerine göre (p<,05) düzeyinde anlamlı farklılaşma ile ilgili özellikler arasında anlamlı ilişki bulunmuştur

Keywords
okul tükenmişliği, akademik özyeterlilik, anne-baba izleme, çocuk ergen sosyal destek

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri