Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EDUCATIONAL REGULATION SHIFTS IN THE TURKISH EDUCATION SYSTEM AND THE ATTITUDES OF SCHOOL MANAGERS TOWARDS THESE SHIFTS
(TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN DEĞİŞİME HAZIR OLMA TUTUMLARI )

Author : Sait AKBAŞLI  , Hakan ULUM  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1802-1817


Summary
The reform struggles in different dimensions, the educational ministers of diverse governments, the shifts in the Ministry of National Education in short periods, and following new politics with the new coming governments in the system brought educational regulation shifts frequently. The issue must be handled in a spectrum of dimensions with the aim of bringing a light to the outcomes of the applications of educational regulation shifts. The general aim of this study is to investigate and clarify the regulation shifts in the Turkish educational system and the attitudes of school managers towards these shifts. A convergent parallel method, which is among the mix method research designs, was used in the study. The sampling includes 223 school managers from nursery schools, primary schools, secondary schools, high schools-working in Mersin and Adana cities in 2016/2017 educational year. The study has been conducted by an instrument with three parts: the first part consists of demographic data, the second part covers a semi-structured interview form designed by the researchers (applied to 60 managers), and the third part includes the scale of preparedness for changes designed by Kondakçı and his friends (2010). Descriptive analysis is employed for qualitative data, while the quantitative data were analysed by SPSS. The results of the study suggest that the Ministry of National Education very often introduces structural regulation shifts and transformations and this has a negative effect on the educational system. The frequent changes also show that managers’ attitudes towards being prepared to the shifts are quite high.

Keywords
Educational regulations, school managers, preparedness for changes

Abstract
Türkiye’de Eğitim Sisteminde; değişik boyutlarda bir reform çabasının varlığı, farklı hükümetlerin Millî Eğitim Bakanları, Millî Eğitim Bakanlığının kısa süreli aralıklarla el değiştirmesi ve yeni hükümetlerle birlikte eskisinden farklı eğitim politikalarının izlenmesi beraberinde sık sık mevzuat değişikliklerini getirmiştir. Okul yöneticilerinin değişime açık olma tutumları değişimin etkili olması, amacına ulaşması, bekleneni vermesi, işlevsel olması vb. açısından oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü, mevzuat üzerindeki değişim uygulamalarının başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasına rehberlik etmek amacıyla konunun değişik boyutlarıyla ortaya konmalıdır. Bu çalışmanın genel amacı Türk Eğitim Sistemindeki Mevzuat Değişiklikleri ve Okul Yöneticilerinin Değişime Hazır Olma Tutumlarını inceleyip gözler önüne sermektir. Araştırmada, karma yöntem desenlerinden yakınsayan desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Mersin ve Adana ilinde görev yapmakta olan 223; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada üç bölümden oluşan veri toplama aracı ile yürütülmüştür: Birinci bölüm demografik bilgiler formundan, İkinci bölüm araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formundan (60 yöneticiye uygulanmıştır), üçüncü bölüm Kondakçı ve arkadaşlarının (2010) geliştirdiği, “Değişime Hazır Olma Ölçeğinden” oluşmaktadır. Araştırmanın nitel bölümünden elde edilen veriler tablolaştırma yapılarak betimsel analize tabi tutulmuş, nicel aşamalardan elde edilen veriler SPSS 24 (Statistical Package For Social Science) paket programını kullanarak analiz edilmiş ve nitel bulgular nicel bulgular ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatta sıkça yapısal değişiklikler ve dönüşümler yaptığı, bu değişiklik ve dönüşümlerin eğitim sistemini olumsuz etkilediği, okul yöneticilerinin: Değişime hazır olma tutumları oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Genel çerçevede nitel ve nicel araştırma sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, nitel araştırma sonuçları, nicel araştırma sonuçları ile ilişkilidir.

Keywords
Eğitimde değişim, Mevzuat, okul yöneticileri, değişime hazır olma

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri