Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE VIEWS OF TOP MANAGERS AND WORKERS WHO WORK IN THE HEADQUARTER OF MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION ON RESTRUCTURE
(MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININYENİDEN YAPILANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Ömür ÇOBAN  Servet Özdemir  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2086-2105


Summary
Aim. The aim of the study is to examine the views of top managers and workers that work in the Headquarter of Ministry of National Education on restructure (MoNE). Method. The qualitative method was used in this study. The views of top managers in MoNE on restructure were collected via semi-structured interview form. Moreover, focus group interview was held with a group of nine participants (two chefs, a teacher who works in the headquarter of MoNE, two educationalists, a branch manager, an inspector, a head manager and two MoNE educational assistant experts). Findings. In this qualitative research, content analysis was conducted and the themes after the analysis were very close to the organizational change management model of Tushman and O’Reilly. The themes of the analysis were human, culture, structure, task, strategical choices and managerial leadership; and the restructure of MoNE was evaluated via these themes. Results. When the findings related to these themes were examined, it was seen that participation in the decision making process of organizational changing was poor, the effects of change on workers were ignored, the model after the change processes was not well built, uneasiness was the dominant factor in the changing period, there was no environment of trust, organizational memory was destructed and there was no effective monitoring and evaluation mechanism. It could be said that the positive sides of the changing process were that the bulky body of MoNE decreased, the positions and criteria of MoNE educational assistant experts were organised via legal regulations, and overlap of works was more ordinate.

Keywords
restructure, Ministry of National Education, top managers

Abstract
Amaç. Bu araştırmanın amacı, MEBmerkez teşkilatı üst düzey yöneticilerinin ve çalışanların yeniden yapılanmaya ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Yöntem.MEB merkez teşkilatındaki üst düzey yöneticilerin yeniden yapılanma konusundaki görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Ayrıca dokuz kişilik bir grupla da (2 şef, 1 görevli öğretmen, 2 eğitim uzmanı, 1 şube müdürü, 1 MEB eğitim uzman yardımcısı, 1 maarif müfettişi, 1 daire başkanı) odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bulgular. Nitel araştırmada içerik analizi yapılmış ve bu analiz sonucunda ortaya çıkan temalar, Tushman ve O’Reilly’nin örgütsel değişim yönetim modeli ile paralellik göstermiştir. Bu modelde yer alan yapı, insan, kültür, görev, stratejik seçimler ve yönetsel lider başlıkları doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığındaki yeniden yapılanma değerlendirilmiştir. Sonuçlar. Bu temalara ait bulgular incelendiğinde, değişimle ilgili kararlarda katılıma özen gösterilmediği, değişimin çalışanlar üzerindeki etkisinin göz ardı edildiği, değişim sonrası kurgulanacak modelin iyi kurgulanamadığı, değişim sürecinde kaygı ortamının hâkim olduğu ve güven ortamının oluşturulamadığı, kurumsal hafızanın sekteye uğradığı, değişimi takip etmek için etkili bir izleme değerlendirme mekanizması kurulmadığı görülmüştür. Değişimin olumlu yansımaları olarak, hantal yapının bir nebzede olsa ortadan kalktığı, Milli Eğitim uzman yardımcısı kadrolarının görev tanımlarının ve liyakatlerinin yasal düzenlemelerle ortaya konulduğu ve iş çakışma ve örtüşmelerinin daha düzenli hale geldiği söylenebilir.

Keywords
yeniden yapılanma, Milli Eğitim Bakanlığı, üst düzey yönetici

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri