Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A REVIEW OF PROBLEMS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM
(TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARININ İNCELENMESİ )

Author : Zehra KESER ÖZMANTAR  HALİL İBRAHİM AKTAŞ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2254-2288


Summary
The purpose of this research is to document the problems in Turkish education system from the perspectives of the educators involved within. The research is a phenomenological study. The study group is composed of 41 participants including teachers, school principals, deputy principals, educational inspectors and branch directors who study at Gaziantep University’s Educational Administration, Supervision, Planning and Economics non-thesis master’s program. The data was collected via a survey and analyzed with the content analysis method. The research set forth the issues related to teachers, students, administrators, parents, physical substructure, financing and curriculum which represent the inputs of Turkish education system. The participants reported deficiencies and problems regarding each of these components. Analysis of data point to main problems with regard to teacher qualification, teacher professional development, job assignment and financial difficulties, working conditions; intense exam pressure, student discipline problems; socioeconomic level of families; assignment and training of administrators, management skills of administrators; school-parent relationships, parental involvement; the physical location, architectural structure and elements of school buildings; school budget, ignorance of regional differences regarding curricula documents, content-related issues, and teachers’ familiarity of the programs. The study discusses the educational implications of the findings and suggests certain solutions to reported difficulties.

Keywords
Turkish education system, problem, system

Abstract
Bu araştırmanın amacı, Türk eğitim sisteminin sorunlarını eğitim sistemine dahil olan eğitimcilerin bakış açısıyla ortaya koymaktır. Araştırma, olgubilimsel bir araştırmadır. Çalışma grubunu Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğretmen, okul müdürü, müdür yardımcısı, maarif müfettişi ve şube müdürlerinden oluşan 41 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Tematik Sorunlar Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada Türk eğitim sisteminin girdileri olan öğretmen, öğrenci, yönetici, veli, fiziksel altyapı, finansman ve öğretim programı ile ilgili sorunlar ortaya konmuştur. Buna göre Türk eğitim sisteminde nitelikli öğretmen yetiştirilemediği, öğretmenlerin mesleki gelişimini sürdüremediği, atama sorunlarının olduğu ve maddi sıkıntılar yaşandığı, okullardaki çalışma koşullarının elverişsiz olduğu; öğrencilerin yoğun şekilde sınav stresi yaşadığı, disiplin sorunlarının olduğu, ailelerin sosyoekonomik düzeyinin düşük olduğu; yönetici atama ve yetiştirme sorunlarının yaşandığı, yöneticilerin yönetim becerisinin yetersiz olduğu; okul-veli iletişiminde sorunlar yaşandığı ve velilerin ilgisiz olduğu; okul binalarının fiziki mekân ve unsurlarının öğrenci gelişim seviyesine uygun olmadığı, binaların mimari yapısının elverişsiz olduğu; eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğu; eğitim programlarının bölgesel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanmadığı, içerik sorunlarının görüldüğü, öğretmenlerin programı yeterince tanımadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle Türk eğitim sisteminin sorunlarının çözümüne yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Türk eğitim sistemi, sorun, sistem.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri