Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MULTIDIMENSIONAL INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ )

Author : Özkan AKMAN  , Fahriye PARLAK  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1346-1362


Summary
The aim of this research is to determine the attitudes of prospective teachers to the course of scientific research methods, the situations that cause negative attitudes and to suggest solutions and solutions for elimination of situations that cause negative attitudes. In the study, qualitative research patterns were exploited from the case studies. The data of the research The Gaziantep University Nizip Education Faculty was obtained from the teacher candidates who read in Turkish, Mathematics, Social Studies and Class Teacher departments. For this purpose, 4 open-ended questionnaires were asked to be analyzed by separating the answers given to these questions by giving face-to-face interviews with the teacher candidates reading at Nizip Education Faculties. While the questions used in the research were being prepared, opinions of at least 4 experts were taken in the field and the related field was scanned and the final shape was given to the questions. The maximum diversity was used in the selection of the study group of the study. Turkish, Mathematics, Social Studies and Class Teachers were selected from 10 teacher candidates who had taken a scientific research course and a total of 40 data were obtained. According to the results obtained from the data of the study; some of the teacher candidates in the research group show a positive attitude towards the scientific research course. They defend the necessity of scientific research course. However, teacher candidates have also stated that "there is no application", "the course is not student-centered" and "the lack of equipment of the teacher who teaches". On the basis of these results, this course has been presented with suggestions such as being taught by specialist instructors and taking lessons for practice.

Keywords
Scientific Research Methods, Attitude, Teacher Candidate

Abstract
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik tutumlarını, olumsuz tutum sergilemelerine sebep olan durumları belirlemek ve olumsuz tutum sergilemelerine neden olan durumların ortadan kaldırılmasında çözümler ve çözüm önerileri ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışmaları (örnek olay) deseninden istifade edilmiştir. Araştırma verileri Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarından edinilmiştir. Bu amaçla Nizip Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adayları ile yüz yüze görüşme yapmak kaydıyla 4 adet açık uçlu soru sorulmuş öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar temalara ayrılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan sorular hazırlanırken alanında uzman en az 4 kişinin görüşleri alınmış ve ilgili alanyazın taranarak sorulara son şekli verilmiştir. Araştırmada Çalışma grubunun seçiminde maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. Ayrıca örneklem seçiminde amaçlı örneklem tekniğinden de istifade edilmeye çalışılmıştır. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinden bilimsel araştırma dersi almış öğretmen adaylarından eşit şekilde 10’ar kişi tercih edilerek veri elde edilmiştir. Araştırmanın verilerinden edinilen bulgulara göre araştırma grubundaki çoğu öğretmen adayı bilimsel araştırma dersine yönelik olumlu bir tutum sergilemektedir hatta bilimsel araştırma dersinin gerekliliğini savunmaktadırlar. Ancak öğretmen adayları tarafından “derste uygulama olmaması”, “dersin öğrenci merkezli olmaması” ve “dersi veren öğretmenin donanım eksiliği” de dile getirilmiştir.

Keywords
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Tutum, Öğretmen Adayı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri