Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYZING ENGLISH TEACHER CANDIDATES’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION
(PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : İrfan TOSUNCUOĞLU    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2239-2253


Summary
This research has been conducted in order to analyze the technological pedagogical content knowledge of senior level students of the Department of English Language and Literature of Karabük University, who have undertaken pedagogical education. The study has been carried out on 82 students in the spring term of 2017-2018 AY. In this study a general survey model has been utilized. Furthermore, the scale developed by Horzum, Akgün and Öztürk (2014) has been implemented as a tool of data collection. In the analysis of data based on sub-problems, percentage, frequency, arithmetic mean, standard deviation and T-test methods have been applied. In the testing of significance of differences, .05 has been settled on as the threshold of significance. The results of the research has shown that the technological content knowledge of English teaching candidates who have taken Pedagogical formation education is augmented. However, the pedagogical pedagogical content knowledge of teaching candidates differed significantly depending on the gender variable. But in considering the variables of technological access and technology utilization level, no statistically significant difference was found.

Keywords
Technological Pedagogical and Content Knowledge, teacher candidate, pedagogical formation, English

Abstract
Bu araştırma Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıfında öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2017-2018 Akademik yılının bahar döneminde 82 öğrenci üzerinde gerçekleşmiştir. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum, Akgün ve Öztürk (2014) tarafından geliştirilen ölçek uygulanmıştır. Alt problemlere bağlı olarak verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi uygulanmıştır. Farklılıkların anlamlılığının test edilmesinde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Pedagojik formasyon eğitimi alan İngilizce öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşırken; teknolojiye erişim ve teknoloji kullanma seviyesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmen adayı, Pedagojik Formasyon, İngilizce

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri