Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF STUDIES REGARDING PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) IN TURKEY
(TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE (TPAB) YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ )

Author : Emrah EKMEKÇİ    
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2180-2193


Summary
One of the sets of skills most in demand in the 21st century is information, media, and technology skills. In addition to these most demanded skills, qualified teachers are expected to master pedagogical and content knowledge as well. For this reason, teachers’ competencies with regard to their technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) have been the subject of much debate in recent years. This study aims to analyse studies on pre-service English as a Foreign Language (EFL) teachers’ TPACK competencies in Turkey. The study employs meta-synthesis method to present current TPACK competencies of pre-service EFL teachers and to find out the research tendency as to TPACK of pre-service EFL teachers in Turkey. To this end, 3 dissertations and 12 articles between the years of 2005-2018 have been analysed in terms of aims, method, subject group, and findings. The articles and dissertations have been reached through searching databases with certain keywords. ERIC, EBSCHOHost, Web of Science, Google Scholar, Springer, TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark, and YÖK National Dissertation Center have been used as research databases in the study. The results of the study reveal that research investigating TPACK of pre-service EFL teachers mainly focus on development of TPACK over time, the effect of TPACK-based treatment, gender, and academic achievement, development of TPACK self-assessment survey, comparison of TPACK among pre-service, in-service, and formation program students, and finally TPACK and its reflections on lesson planning. It is also concluded that although pre-service EFL Teachers’ TPACK competencies in Turkey seem to be highly developed in the studies, more descriptive and experimental studies are required to have a satisfactory perspective of the current competence levels of the students.

Keywords
TPACK, competence, pre-service EFL teachers

Abstract
21. yüzyılda en çok talep gören beceriler bilgi, iletişim ve teknolojiyle ilgili becerilerdir. Bu en çok talep gören becerilere ek olarak, nitelikli öğretmenlerin pedagojik ve içerik bilgisine de hakim olması beklenir. Bu nedenle, öğretmenlerin teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisine (TPAB) ilişkin yetkinlikleri son yıllarda pek çok tartışmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin Türkiye'deki TPAB yetkinliklerini incelemektir. Çalışmada hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin güncel TPAB yeterliliklerini ve TBAP ile ilgili yapılan araştırmaların eğilimini belirlemek için meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 2005-2018 yılları arasında yayınlanan üç tez ve 12 makale; amaç, yöntem, katılımcılar ve bulgular açısından analiz edilmiştir. Makaleler ve tezlere; ERIC, EBSCHOHost, Web of Science, Google Scholar, Springer, TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark ve YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanlarına belli anahtar kelimeler girilerek ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin TPAB ile ilgili çalışmaların daha çok TBAP gelişimine, TPAB gelişimine yönelik yapılan eğitimlerin etkisine, TPAB’nin cinsiyet ve akademik başarıyla ilişkisine ve anket geliştirmeye odaklandığı görülmektedir. Ayrıca; Türkiye'deki çalışmalarda, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin TPAB yeterliklerinin oldukça gelişmiş gibi görünse de, öğrencilerin mevcut yeterlik düzeylerinin tespitinde tatmin edici bir perspektife sahip olmak adına daha açıklayıcı ve deneysel çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
TPAB, yeterlik, hizmet öncesi İngilizce öğretmenleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri