Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF SOCIAL APPEARANCE ANXIETY LEVELS OF SENIOR TAEKWONDO ATHLETES STUDYING AT UNIVERSITY
(ÜST DÜZEY ÜNİVERSİTELİ TAEKWONDOCULARIN SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Ebru Olcay KARABULUT  , Levent VAR, Murat ATASOY  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1434-1451


Summary
This study is a screening model study, which aims to examine the social appearance anxiety of senior taekwondo athletes studying at university in terms of various variables. The research has been conducted on the athletes who had participated in the Taekwondo Championship of Turkey which was organized by the Turkish University Sports Federation in 2017 at the Ahi Evran University, School of Physical Education and Sports. 399 athletes who had participated in the championship are constituting the research’s universe, and 228 voluntary athletes in total –as being 93 females and 135 males- are constituting the research’s sample. “Social Appearance Anxiety Scale (SAAS)”, which was developed by Hart et al. (2008) and whose validity and reliability study was made after being adapted to Turkish by Doğan (2010), have been used as the data collection tool of the research. In the analysis of data, descriptive statistical methods frequency (n), percentage (%) have been used for the personal information. In the assessment of scales, t-test –among the parametrical tests- has been applied in groups of two, and Anova test has been applied in the multiple groups, and .05 significance level has been selected for statistical significance. As a result of the research, it has been determined that the social appearance anxieties of senior taekwondo athletes studying at university differ as per the variables of gender and of being a national team athlete, and don’t differ as per the variables of years spent in sports and weight class.

Keywords
Social Appearance Anxiety, Social Anxiety, Athlete, Taekwondo, Anxiety

Abstract
Bu çalışma, üniversitede okuyan üst düzey Taekwondocuların Sosyal Görünüş Kaygılarını çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırma Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu’nun Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2017 yılında düzenlediği Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılan sporcular üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini şampiyonaya katılan 399 sporcu, örneklemini ise 93 bayan, 135 erkek olmak üzere toplam 228 gönüllü sporcu oluşturmaktadır. Araştırma veri toplama aracı olarak Hart ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen, Doğan (2010) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılan “Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ)" kullanılmıştır. Verilerin analizinde kişisel bilgiler için betimsel istatistik yöntemleri frekans (n), yüzde (%) kullanılmıştır. Ölçeklerin değerlendirilmesinde ikili gruplarda parametrik testlerden t-testi ve çoklu gruplarda Anova Testi uygulanmış, istatistiksel anlamlılık için .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırma sonucunda, üst düzey üniversiteli Taekwondocuların sosyal görünüş kaygılarının cinsiyet ve milli olup olmama değişkenlerine göre farklılaştığı, spor yılı ve sıklet değişkenine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Keywords
Sosyal Görünüş Kaygısı, Sosyal Kaygı, Sporcu, Taekwondo, Kaygı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri