Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF CONCEPTUAL UNDERSTANDINGS OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN ON LIVING AND NON-LIVING THINGS
(OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN CANLI-CANSIZ VARLIKLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ANLAMALARININ İNCELENMESİ )

Author : Ümit DEMİRAL    
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1883-1896


Summary
The aim of this study is to investigate the conceptual understanding of pre-school children on the living and non-living concepts along with the sources of these conceptual understandings. A descriptive pattern, which included quantitative and qualitative together, has been used in the study. The study group has been identified within the scope of the maximum variation sampling method, which is a type of purposive sampling. The study was conducted with 80 children aged between 4-6 years, who study in a pre-school institution located in Kırşehir. Living/Non-living things cards and interview questions were used as a data collection tool in the study. When the answers given by the children during the interviews were examined, it has been found that the conceptual understanding of living and non-living things is gathered in four categories; no conception, misconception, misunderstanding and correct understanding. Some of the children in the low-level of knowledge group were able to answer the names of the things they saw in the pictures partly. Based on the results of the study, it has been proposed to create educational environments that allow teachers, families and the media to convey existing concepts in a way that it will form correct meaning for the child which in turn will ensure the conceptual understanding of pre-school children.

Keywords
Science education, Pre-school education, Conceptual understanding, Living/non-living things

Abstract
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının canlı-cansız kavramları hakkındaki kavramsal anlamaları ve bu kavramsal anlamalarının kaynağının birlikte incelenmesidir. Çalışmada nicel ve nitel verilerin bir arada kullanıldığı betimsel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçsal örneklemenin bir türü olan benzeşik örneklemesi kapsamında belirlenmiştir. Araştırma Kırşehir ilinde yer alan bağımsız bir anaokulunda öğrenim gören ve yaşları 4-6 yaş arasında değişen 80 çocuk ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Canlı/cansız varlık kartları ve görüşme soruları kullanılmıştır. Çocukların görüşmeler esnasında verdikleri cevaplar incelendiğinde, canlı-cansız varlıklara ilişkin kavramsal anlamalarının kavramı anlamama, kavram yanılgısı, yanlış anlama ve doğru anlama olmak üzere dört kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Canlı-cansız varlıklarla ilgili bilgisi düşük seviyeli gruptaki çocuklardan bazıları resimlerde gördükleri varlıkların isimlerini kısmen doğru cevaplandırmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak okul öncesi dönem çocuklarda kavramsal anlamanın gerçekleştirilebilmesi için öğretmen, aile ve medyanın mevcut kavramları çocukta doğru anlamlar oluşturacak şekilde aktarmalarına olanak sağlayıcı eğitim ortamlarının oluşturulması önerilmiştir.

Keywords
Fen eğitimi, Okulöncesi eğitimi, Kavramsal anlama, Canlı-cansız varlıklar

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri