Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER CANDIDATES’ TEACHER SELF-EFFICACY BELIEFS AND COMMUNICATION SKILLS
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : Soner ARIK    
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1954-1972


Summary
Teaching profession is regarded as a centuries old profession to continue in the future as well. In literature, it is frequently stated that teachers’ beliefs on their occupational self-efficacy is of great significance and it will be determinant in performing the profession. Communication is considered the most important dimension of teaching profession and effective communication is of particular importance. In this study, teacher candidates’ occupational self-efficacy beliefs, their communication skills and the relation between these two are investigated. The sampling of the study consist of teacher candidates studying at the faculty of education at a state university in 2017-2018 academic years. The data was obtained on voluntary basis through ‘Teacher Self-Efficacy Beliefs Scale’ by Çolak, Yorulmaz and Altınkurt (2017), ‘Communication Skills Scale’ by Korkut-Owen and Bugay (2014) and a Personal Profile Form prepared by the researcher. According to the findings of the study, while no significant difference was observed in the teacher self-efficacy beliefs and communication skills of the participants in terms of gender, significant differences were found in terms in terms of the variables class level, department and membership of a university club. Also, a positive medium-level significant relation was found between the teacher self-efficacy beliefs and communication skills of the teacher candidates. The findings of the study were discussed within the related literature and various suggestions were made accordingly.

Keywords
Teacher candidate, teacher self-efficacy belief, communications skills, classroom management

Abstract
Öğretmenlik mesleği yüzyıllardır devam eden ve gelecekte de devam edeceği sıklıkla dile getirilen bir meslek türü olarak görülmektedir. İlgili alan yazında öğretmen adaylarının mesleki öz yeterlik inançlarının önemli olduğu ve gelecekte öğretmenlik mesleğini icra etmede belirleyici olabileceği bilgisi sıklıkla dile getirilmektedir. Bu aşamada öğretmenlik mesleğinin en önemli boyutunu oluşturan iletişimin etkin biçimde gerçekleşmesi ise ayrı ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik inançları, iletişim becerileri ve aralarındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, Çolak, Yorulmaz ve Altınkurt (2017) tarafından geliştirilen ‘Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği’, Korkut-Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen ‘İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ)’ ve araştırmacı tarafından oluşturulan ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılarak ve gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik öz yeterlik inançları ile iletişim becerileri, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermemekte fakat sınıf düzeyi, bölüm ve üniversite kulüp üyeliği değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlik öz yeterlik inancı ile iletişim becerileri arasında pozitif, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları ilgili alan yazın bağlamında tartışılmış ve bulgulara uygun olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Öğretmen adayı, öğretmenlik öz yeterlik inancı, iletişim becerileri, sınıf yönetimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri