Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS
(STUDY ON MOBBING BEHAVIOURS EXPERIENCED BY TEACHERS )

Author : Fatih BOZBAYINDIR  , Mehmet EKEN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 34
Page : 2218-2238


Summary
This study is intended for identification of mobbing behaviors that teachers experience at schools, the underlying reasons for mobbing, their consequences and persons imposing mobbing and for introduction of solutions in line with teachers’ opinions in order to avoid mobbing behaviors. This study is a case study that addresses case- specific factors in qualitative research by means of an integrated approach. The workgroup is composed of 37 teachers that worked in Kilis during the 2013-2014 school year. During the research, a semi-structured interview method has been adopted among others. Descriptive, content and frequency analysis methods have been applied for data analysis. For data analysis, ATLAS.ti 6 has been used as a software. Based on the comments from teachers, the most common mobbing behaviors inflicted upon them at schools are: disregarding ideas and opinions, talking behind someone’s back, interrupting and ignoring him/her usually. It has been determined that school administrators are the most common persons imposing mobbing. Meanwhile, the impact of mobbing on teachers is: reduced commitment to the school, unhappiness, lack of confidence in the school and depression. Throughout the research, it has been revealed that the underlying reasons for demonstrating mobbing behaviors are: the administrator’s concern for losing his/her authority, his/her ambition for acknowledgement of his/her demands and the political and union factions at the school. In order to prevent mobbing behaviors at schools, administration should be merit-based, the administrators should receive in-service training for management of human relations and they should be aware of the legal rights of the teachers under such circumstances.

Keywords
School, Teacher, Mobbing Behaviors.

Abstract
Bu çalışmada; öğretmenlerin okullarda karşılaştıkları yıldırma davranışlarını, yıldırma davranışlarının nedenlerini, sonuçlarını, uygulayan kişileri tespit etmek ve öğretmen görüşleri doğrultusunda yıldırma davranışlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma;nitel araştırmalarda duruma ilişkin etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alan durum çalışmasıdır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Kilis’te görev yapmakta olan 37 öğretmen çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada görüşme yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel, içerik ve frekans analiz yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ATLAS.ti 6 bilgisayar programı kullanılmıştır. Öğretmen görüşlerine göre okullarda maruz kaldıkları en fazla yıldırma davranışları; Fikir ve görüşleri dikkate almama, kişinin arkasından konuşulması ve sık sık sözünün kesilmesi ve dikkate alınmama şeklindedir. Okullarda en fazla yıldırma davranışını uygulayan kişilerin okul yöneticilerinin olduğu tespit edilmiştir. Yıldırma davranışlarının öğretmen üzerindeki etkileri ise; okula bağlılıkta azalma, mutsuzluk, okula güvensizlik ve depresyondur. Araştırmada; yıldırma davranışı gösterilme nedenlerinin yöneticinin otorite kaybetme kaygısı, yöneticinin isteklerini kabullendirme isteği ve okuldaki siyasi ve sendikal gruplaşma olduğu tespit edilmiştir. Okullarda yıldırma davranışlarını önlemek için; yöneticilikte liyakat aranmalı, yöneticilere insani ilişkilerin yönetimine yönelik hizmet içi eğitimler verilmeli ve öğretmenin bu gibi durumlarda yasal haklarını bilmelidir.

Keywords
Okul, Öğretmen, Yıldırma Davranışları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri