Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE REVIEW OF THE CORRELATION BETWEEN THE LEADERSHIP STYLES OF TEACHERS AND CLASSROOM MANAGEMENT SUFFICIENCY
(ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK STİLLERİ İLE SINIF YÖNETİM YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : Abdurrahman GÜL  , Lütfi ÜREDİ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1404-1433


Summary
The aim of the study is to review the correletion between the leadership styles of teachers and classroom management sufficiency. It is thought that the teachers who have leadership characteristics would also be successful on the subject of classroom management, that’s why, it is possible that, there is a connection between leadership and classroom management. The study group of the scanning model consist of 313 teachers who work in the Mardin Province. The data were collected through not only personal information forms filled by those teachaers but also the scale of leadership styles and scale of sufficiency of teacheer candidates’ classroom management, to take a further look on the data collected, Kolmovgorov Smirnow test was used to see whether it shows normal distribution, Pearson Correlation Exponent was used to find out the connection, Mann Whitney U Test was used fort he variables that have two factors, Kruskal Wallis Test was done fort he variables that have more than two factors. Also, Cronbach Alpha Exponent was found for the reliability of the scale. Beside examining the relation between leadership and classroom management, relation management, teaching management, behaviour management, physical arrangement management and time management which are the subdimensions of classroom managment sufficiency scale were analyzed according to the variables of sex, age, seniority, branch and graduation status. According to Pearson Correlation Exponent a positive directional weak relationship was found between leadership and classroom management. While there is also a positive directional weak relationship between leadership and relation management, teaching management, physical arrangement management, time management; there is no meaningfull correlation between leadership and behaviour management.

Keywords
Leadership, Teacher Leadership, Classroom Management

Abstract
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin liderlik stilleri ile sınıf yönetim yeterlikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Liderlik özelliklerini üstünde taşıyan öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda da başarılı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle liderlik ile sınıf yönetim yeterlikleri arasında ilişki olması muhtemeldir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu Mardin ilinde görev yapan 313 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler bu öğretmenlere uygulanan kişisel bilgi formlarının yanında Liderlik Stilleri Ölçeği ve Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetim Yeterlik Ölçeği ile toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde normal dağılım gösterip göstermediğine bakmak için Kolmovgorov Smirnov testi, ilişkiyi öğrenmek için Pearson Korelasyon Katsayısı, değişkenlerden iki faktöre sahip olanlar için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla faktöre sahip değişkenler için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Ayrıca ölçeklerin güvenirliği için de Cronbach Alpha katsayısı bulunmuştur. Liderlik ve sınıf yönetimi arasındaki ilişkiye bakılmasının yanında liderlik ve sınıf yönetim yeterlikleri ölçeğinin alt boyutları olan “ilişki yönetimi”, “öğretmen yönetimi”, “davranış yönetimi”, “fiziksel düzen yönetimi” ve “zaman yönetimi” cinsiyet, yaş, kıdem, branş ve mezuniyet durumu değişkenlerine göre de incelenmiştir. Pearson Korelasyon Katsayısı’na göre liderlik ile sınıf yönetimi arasında pozitif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Liderlik ile ilişki yönetimi, öğretme yönetimi, fiziksel düzen yönetimi ve zaman yönetimi arasında da pozitif yönlü zayıf anlamlı bir ilişki bulunurken liderlik ile davranış yönetimi arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Keywords
Liderlik, Öğretmen Liderliği, Sınıf Yönetimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri