Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EVALUATION OF PRINCIPALS’ LEADERSHIP PRACTICES ON ASSISTANT PRINCIPALS’ LEADERSHIP SELF-EFFICACY
(OKUL MÜDÜRÜNÜN LİDERLİK UYGULAMALARININ MÜDÜR YARDIMCILARININ LİDERLİK ÖZ YETERLİĞİNE KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Nedim ÖZDEMİR  , Mehmet Tufan YALÇIN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1298-1318


Summary
The aim of the study was to evaluate the principles' leadership practices on the assistant principals’ leadership self-efficacy. The study was carried out as a descriptive study in the screening model in order to determine the present situation. The hypotheses of the qualitative research method were used in the study. The data of the study were obtained through a semi-structured interview form applied to the six principals and ten assistant principals in the secondary school in Ankara. The data were analysed by using content analysis. In order to increase the internal validity of the study, field experts have been consulted with the field expert regarding the determination of the themes and codes and the data analysis process, and opinions from the judges of the measurement-evaluation experts on the qualitative research method have been taken. When the opinions of the participants were examined, it was seen that the strategies used by the principles in the development of the leadership role of assistant principals varied. When these strategies were examined, it was determined that there were behaviors such as giving tasks that are compelling and contributing, giving feedback about their work, the profession of work, encouragement, and praise. On the other hand, it was understood that the assistant principals had an opportunity to co-learn with their colleagues on daily tasks and supported their self-efficacy beliefs.

Keywords
Self-efficacy, leadership, principal, assistant principal

Abstract
Liderliğin okul etkililiğinde ve okul gelişiminde önemli bir rol oynadığı geniş ölçüde kabul görmektedir. Okul müdürünün bir rolü olarak müdür yardımcılarının yetiştirilmesi ve üst yönetim pozisyonlarına hazırlanması sürecindeki olumlu katkısı politika yapıcılar ve araştırmacılar tarafından sıkça vurgulanmaktadır. Bu çerçevede çalışma, ortaokul kademesinde görev yapan okul müdürlerinin birlikte çalıştığı müdür yardımcılarının liderlik becerilerinin gelişiminde oynadığı rolü ele almaktadır. Çalışmanın amacı, okul müdürünün liderlik uygulamalarının müdür yardımcılarının liderlik öz yeterliğine katkısını değerlendirmektir. Araştırma varolan durumu saptamayı amaçladığından tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma yönteminin varsayımları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Ankara ilinde ortaokulda görevli beş okul müdürüne ve on müdür yardımcısına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Söz konusu veriler, içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın iç geçerliğini artırmak için tema ve kodların belirlenmesi ve verilerin çözümlenmesi süreçlerine ilişkin alan uzmanı ile araştırma konusuna ve nitel araştırma yöntemine hâkim ölçme-değerlendirme uzmanından görüş alınmıştır. Katılımcıların görüşleri incelendiğinde, okul müdürünün birlikte görev yaptığı müdür yardımcılarının liderlik rolünün gelişiminde kullandığı stratejilerin değişiklik gösterdiği görülmüştür. Bu stratejiler incelendiğinde, zorlayıcı ve katkı sunacak görevler verme, çalışmaları hakkında geribildirim sunma, işlerinde özerlik tanıma, teşvik etme ve övgüde bulunma gibi davranışların yer aldığı belirlenmiştir. Öte yandan, müdür yardımcılarının günlük olarak yaptığı işlerin meslektaşlarıyla birlikte öğrenme fırsatı sunduğu ve bunların öz-yeterlik duygusunu desteklemeye yardımcı olduğu anlaşılmıştır.

Keywords
Öz-yeterlik, liderlik, okul müdürü, müdür yardımcısı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri