Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON THE USE OF HISTORICAL HEROES IN VALUES EDUCATION
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLER EĞİTİMİNDE TARİHİ KAHRAMANLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Author : Melike FAİZ  , Kubilay YAZICI  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1897-1918


Summary
One of the most important events of the 21st century is values. There are a number of values that each society tries to develop in its own way. Values education is aimed at discovering and developing positive values of individuals and advancing according to their own potentials. Value education can be done in various ways. One of these, can be the modeling technique. Individuals usually model one or more people in their lives. They imitate or adopt the behavior of people they model. The people who are considered as models in this study are historical heroes. Historical heroes are people who are known for their activities. If value education is to create value for purpose, to raise individuals who make values that are created and accepted by all, it is important that historical heroes are used in values education as a model for people. The Social Studies Education is an important reference in terms of improving the value of the individual. The importance of social studies teacher candidates in value education can not be denied. The purpose of this study is to determine the opinions of prospective teachers on the use of historical heroes in value education. The study group consists of 15 people who are studying in the last grade of social studies education. A purposeful sampling method was used when the study group was determined. Phenomenological method was used in the research. 5 questions were asked by the researcher to collect the data and a semi-structured interview was conducted with the study group. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. The stages of descriptive analysis; (2) Processing the data according to the thematic framework, (3) Defining the findings (4) Interpreting the findings. As a result of the analyses, history teachers’ points of view on the usability of memoirs in educational process are interpreted under the themes “Having Knowledge”, “Positive and Negative Aspects”, “Usability in Accordance with Lessons” and “Available Dimensions”. As a result of the research, various suggestions were given about the use of historical heroes in the education of values.

Keywords
Values education, social studies teacher candidate, historical heroes

Abstract
21. Yüzyılın önemli olgularından birisi değerlerdir. Her toplumun kendi bünyesinde geliştirmeye çalıştıkları bir takım değerler vardır. Değerler bireylere değer eğitimiyle öğretilir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) değerler eğitimini; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır. Değer eğitimi çeşitli yollarla yapılabilmektedir. Bu yollardan birisi de model olarak alma yolu olabilir. Bireyler genellikle hayatlarında bir veya birkaç kişiyi model alırlar. Model aldıkları insanların davranışlarını taklit ederler ya da benimserler. Bu çalışmada model olarak düşünülen kişiler tarihi kahramanlardır. Tarihi kahramanlar yaptıkları faaliyetlerle adı duyulmuş insanlardır. Eğer değer eğitiminin amacı değer yaratmak, yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmekse tarihi kahramanların da model olması yönüyle değer eğitimde kullanılması önemlidir. Sosyal Bilgiler dersi bireyde değer geliştirmek açısından önemli bir derstir. Geleceğin öğretmenleri olacak sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer eğitimi konusunda önemleri yadsınamaz. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer eğitiminde tarihi kahramanların kullanılması konusunda görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubu sosyal bilgiler 4 sınıfta öğrenim görmekte olan 15 kişiden oluşmaktadır. Çalışma grubu seçilirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklemede, çalışılacak konuya en uygun kişiler gözlem konusu yapılır. Araştırmada nitel araştırma türlerinden fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Fenomenloji, özel bir olgu üzerinde, bağımsız katılımcılarla, görüşme yapılmasıyla toplanan veriler doğrultusunda onların görüşlerindeki ortak yönleri tespit edilir. Verileri toplamak için araştırmacı tarafından 5 adet soru sorulmuş ve çalışma grubuyla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. İzlenen betimsel analiz aşamaları; (1) Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, (2) Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, (3) Bulguların tanımlanması ve (4) Bulguların yorumlanması aşamaları takip edilerek analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimde tarihi kahramanların kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri “Bilgi Sahibi Olma Durumları”, “Olumlu ve Olumsuz Yönler”, “Derslere Göre Kullanılabilirlik Durumları” ve “Hangi Boyutlarda Kullanılabileceği” temaları altında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda tarihi kahramanların değerler eğitiminde kullanılmalarına ilişkin çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords
Değerler eğitimi, sosyal bilgiler öğretmen adayı, tarihi kahramanlar

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri