Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VALIDITY AND RELIABILITY STUDY ON THE TEACHER’S ATTITUDE SCALE ABOUT THE PLACE BASED EDUCATION APPROACH APPLIED DURING THE SOCIAL STUDIES
(SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANAN YER TEMELLİ EĞİTİM YAKLAŞIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Tuğba ÖZKARAL  , Ayşe MENTİŞ TAŞ  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1833-1842


Summary
This research has been aiming on making the study of validity and safety of the “The Teacher’s Attitude Scale About The Place Based Education Approach Applied During The Social Studies” which was developed for determining the social studies teachers’ attitudes through the place based education approach. During the preparation of the scale, primarily an item pool was formed scanning the literature and expert opinions are addressed. The working team of the research, is formed of totally 228 teachers who are situated in the Konya city center and giving social studies courses and determined through the simple random sampling method. Exploratory factor analysis was made for the purpose of examining the construct validity of “The Teacher’s Attitude Scale About The Place Based Education Approach Applied During The Social Studies”. Total item correlation (item distinction values) which gives the scale on consistency of the items with each other and all the test for examining the reliability and Cronbach internal consistency factor have been calculated. As a result of the research it was precipitated with the items (17 items) excluded from the scale that it was valid and reliable. The scale consists of 28 items and 3 sub-dimensions.

Keywords
Place based education, social studies, attitude.

Abstract
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin yer temelli eğitim yaklaşımına ilişkin tutumlarını belirlemek için geliştirilen “Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği” nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak amaçlanmıştır. Ölçeğin hazırlanma aşamasında literatür taranarak önce bir madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. . Araştırmanın çalışma grubu, basit tesadüfi örnekleme yolu ile belirlenen ve Konya il merkezinde bulunan sosyal bilgiler derslerini vermekte olan toplam 228 öğretmenden oluşmaktadır. Yer Temelli Eğitim Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Tutum Ölçeği” nin yapı geçerliğinin sınanması amacıyla açımlayıcı faktör analizi hesaplanmıştır. Güvenirliğini sınamak amacıyla maddelerin birbirleriyle ve testin tamamıyla ne kadar tutarlı olduğunun ölçüsünü veren madde-toplam korelasyonu (madde ayırt edicilik değerleri) ile Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda ölçekten çıkarılan maddeler (17 madde) ile geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek 28 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.

Keywords
Yer temelli eğitim, sosyal bilgiler, tutum.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri