Internet Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates And Their Attitudes Toward Educational Technology
(Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-Yeterlilik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki )

Author : Alpaslan DURMUŞ  , Tarık BAYRAKCI, Süleyman Burak TOZKOPARAN  
Type :
Printing Year : 5
Number : 17
Page : 27-44
    


Summary
Öğretmen adaylarının internet öz-yeterlilik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının incelendiği bu araştırma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü, İlköğretim bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 96 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen Teknoloji Tutum Ölçeği, Miltiadou (1999) tarafından geliştirilen ve Küçük (2002) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan “İnternet Öz-Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarının (x ¯=69.95) ve internet öz-yeterlik inançlarının (x ¯=58.41) orta seviyede olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine yönelik tutumları ve internet öz-yeterlilik inançlarının cinsiyet, bölüm, sosyal medya kullanma ve genel bilgisayar bilgi seviyelerine göre farklılık göstermemektedir. Fakat, öğretmen adaylarının internet öz-yeterlilik inançları onların internet kullanım sürelerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca, öğretmen adaylarının internet öz-yeterlilik inançları ile eğitim teknolojilerine yönelik tutumları arasında pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Keywords
Teknoloji tutumu, İnternet Öz-yeterlik inancı, öğretmen adayları

Abstract
In this study, Internet self-efficacy beliefs of teacher candidates and their attitudes toward educational technologies have been studied. The study carried out with 96 teacher candidates, who are studying in Computer and Instructional Technologies, Science and Elementary Mathematics departments in Konya Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education. As data collection tool, "Personal Information Form", “Technology Attitude Scale” developed by Yavuz (2005) and "Internet Self-Efficacy Scale" developed by Miltiadou (1999) and adapted Turkish by Küçük (2002) were used. The study showed that teacher candidates’ attitudes towards educational technologies (x ¯=69.95) and their internet self-efficacy beliefs (x ¯=58.41) are in a moderate level. Research results revealed that gender, department, social media use and general computer literacy levels don’t lead to a variation significantly on teacher candidates’ attitudes towards educational technology and internet self-efficacy beliefs. In addition, it has been shown that internet usage time significantly differentiate teacher candidates’ self-efficacy beliefs. Moreover it has been reached that there is moderately significant positive relationship between teacher candidates’ internet self-efficacy beliefs and their attitudes towards educational technology.

Keywords
Technology attitude, Internet self-efficacy beliefs, teacher candidates