Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVELOPMENT OF THE MARMARA CRITICAL THINKING DISPOSITIONS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS
(MARMARA ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Mustafa ÖZGENEL  , Münevver ÇETİN  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 991-1015


Summary
The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale for identifying critical thinking dispositions. The study group of the research has formed 410 teachers working in the Istanbul/Pendik District. The Kaiser-Meyer-Olkin score for the 40-item draft scale was 0.932 and the Barlett test was 6476.72 (p<.001). The 28 items and 6 factors structure obtained as a result of exploratory factor analysis was confirmed by confirmatory factor analysis. Factors are called reasoning, reaching judgment, search for evidence, search the truth, open-mindedness and systematicity. The scale explains 56.35% of the total variance. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient for all the scales is 0.91. The item-total and item-residual correlation coefficients are significant; the upper and the lower 27% group analyzes were found to be distinguishing the items and the factors. The correlation coefficients among the factors were found to be significant. As a result of the test-retest, the correlation coefficient was found to be significant for all the scales (r=.89; p<.001). The scale called Marmara Critical Thinking Dispositions Scale (MCITDS) was found to be a valid and reliable scale that measures general critical thinking dispositions.

Keywords
Critical thinking skills, critical thinking dispositions, scale development

Abstract
Bu araştırmanın amacı, eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul/Pendik İlçesinde görev yapan 410 öğretmen oluşturmuştur. 40 maddelik taslak ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.932 ve Barlett testi 6476.72 (p<.001) olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 28 maddelik ve 6 faktörlü yapı, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Faktörler, akıl yürütme, yargıya ulaşma, kanıt arama, gerçeği arama, açık fikirlilik ve sistematiklik olarak adlandırılmıştır. Ölçek toplam varyansın %56.35’ini açıklamaktadır. Ölçeğin tümü için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır. Madde-toplam ve madde-kalan korelasyon katsayılarının anlamlı; alt-üst %27’lik grup analizler sonucu maddelerin ve faktörlerin ayırt edici olduğu saptanmıştır. Faktörler arasındaki korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu belirlenmiştir. Test-tekrar test uygulama sonucunda, ölçeğin tümü için korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur (r=.89; p<.001). Marmara Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği (MEDEÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, genel eleştirel düşünme eğilimlerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Eleştirel düşünme becerileri, eleştirel düşünme eğilimleri, ölçek geliştirme

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri