Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MATERIALISTIC TENDENCIES SCALE TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR PROSPECTIVE TEACHERS
(ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVREYE YÖNELİK MATERYALİST EĞİLİMLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Esra SARAÇ  , Rabia SARIKAYA  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1381-1403


Summary
Materialism, the illness of our age, can be defined as the desire to purchase excess or luxury goods though not necessary. The people with materialistic values tend to possess negative attitudes and behaviour towards their environment. Contrary to the individuals with a materialistic tendency towards the environment, there are also others who pay attention to preserving nature and consume in the light of this view. Individuals learn about materialism by observing reference groups that they have taken as a model such as parents, friends and teachers since their childhood. In this respect, it is important to identify teachers’ materialistic tendencies towards the environment. The purpose of this study is to develop an assessment tool that identifies the materialistic tendencies of the prospective teachers. This study was conducted according to the survey model chosen from among quantitative approaches. The study group was selected by means of purposive sampling method. Prospective teachers studying at Kilis 7 Aralık University (n=300) were involved for Constructive Factor Analysis (AFA), the first step of construct validity study of the scale, and prospective teachers from Gazi University (n=300) were involved for the Confirmatory Factor Analysis (DFA), which is the second stage of the construct validity of the scale, in order to test the factor structure obtained in the first half. As a result of the analyses made, a final scale of 4 Likert type with 39 items was developed. It was determined that the scale had a one-factor structure and accounted for a significant portion of the total variance (54,890%). In order to determine the reliability of the scale, the Cronbach-Alpha internal consistency coefficient was calculated and found to be 0.94. These findings also indicate the validity and reliability of the scale.

Keywords
Environment, materialistic tendencies, developing a scale, validity, reliability, prospective teachers.

Abstract
Çağımızın hastalığı olan materyalizm, ihtiyacı olmadığı halde aşırı satın alma isteği ya da lüks tüketim mallarını elde etme arzusu şeklinde tanımlanabilir. Materyalist değerlere sahip kişilerin çevreye yönelik tutum ve davranışları olumsuz olabilmektedir. Çevreye yönelik materyalist eğilimi olan bireyler olduğu gibi çevrenin korunmasına önem verip bu görüş doğrultusunda tüketimde bulunanlar da vardır. Bireyler materyalizmi, çocukluktan itibaren ebeveynleri, arkadaşları ve öğretmenleri gibi rol model aldıkları referans gruplarını gözlemleyerek öğrenir. Bu bakımdan öğretmenlerin çevreye yönelik materyalist eğilimlerinin tespit edilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı da öğretmen adaylarının çevreye yönelik materyalist eğilimlerinin tespitini sağlayan bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu çalışma nicel yaklaşımlardan tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Ölçeğin yapı geçerlik çalışmasının ilk aşaması olan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretmen adayları (n=300); ikinci aşama olan ve birinci yarıda elde edilen faktör yapısını test etmek için yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) için Gazi Üniversitesi öğretmen adayları (n=300) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 4’lü likert tipte 39 maddelik nihai ölçek ortaya konmuştur. Ölçeğin tek faktörlü yapıya sahip olduğu ve toplam varyansın önemli bir kısmını (% 54,890) açıkladığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış 0,94 olduğu görülmüştür. Bu bulgular da ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Keywords
Çevre, materyalist eğilimler, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik, öğretmen adayları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri