A FIELD RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN ALCOHOLIC DRINKINGS, DRUGS AND CRIME
(ALKOLLÜ İÇKİLER VE UYUŞTURUCU MADDELERİN SUÇLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI )

Author : Kürşad ŞAHİNLİ  , Mehmet Ali TEKİNER  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1659-1705
    


Summary
The aim of this study is looking for answers of is there relationship between alcohol and drug abuse with criminal activity and what are the effects, dimensions and types of this relationship. The data used in this study were taken from the unpublished PhD thesis of Şahinli (2016). The research was conducted between December 2014 and January 2015. Sample group of study was 346 prisoners, and population group was 4220 prisoners. Thus, this study was conducted with 97,5 % confidence level. In the sample group, 274 (79,8 %) of the prisoners were male while 70 (20,2 %) were women. The prisoners' ages vary between 18 and 70 years and the average age were 35. Face to face method was used with prisoners who were in prisons of Ankara. Surveys were fulfilled to prisoners in their wards of prisons. In the study, five hypotheses were identified to examine the relationship between alcohol and drug use and criminal behavior. These hypotheses are based on the psychopharmacological model and the economic model which included in Goldstein's (1985) triple model. It is concluded that drugs are more related to crime in terms of economic model and using alcohol is more related to crime in terms of psychopharmacological model. According to another result of the study is alcohol is more related to violent behavior than to other drugs.

Keywords
Crime, alcohol, drugs, prisoners, prisons.

Abstract
Bu çalışmanın amacı alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile suçlu davranış arasında bir ilişki var mıdır ve bu ilişkinin etkileri, boyutları ve türleri nelerdir sorularına cevap aramaktır. Bu araştırmada kullanılan veriler Şahinli (2016)’nın yayınlanmamış doktora tezinden alınmıştır. Araştırma Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 4220 kişilik evren grup için 346 kişilik örneklem grupla yaklaşık % 97,5’lik bir güven aralığında gerçekleştirilmiştir. Örneklem gruptaki mahkûmların 274’ünü (% 79,8) erkekler oluştururken, 70’ini (% 20,2) bayanlar oluşturmaktadır. Mahkûmların yaşları 18 ile 70 yaş arasında değişiklik göstermekte olup yaş ortalamaları ise 35'tir. Bu araştırmada Ankara ilinde bulunan ceza infaz kurumlarında mahkûmlarla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anketler, ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlara kendi koğuşlarında uygulanmıştır. Çalışmada alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile suçlu davranış ilişkisini inceleyen beş hipotez belirlenmiştir. Bu hipotezler Goldstein’ın (1985) üçlü modeli içerisinde yer alan psikofarmakolojik model ve ekonomik modelden hareketle oluşturulmuştur. Uyuşturucu maddelerin ekonomik model açısından suçla daha çok ilişkili olduğu, alkollü içkilerin ise psikofarmakolojik etkiler açısından suçla daha çok ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Alkollü içkilerin diğer uyuşturucu maddelere göre şiddet davranışı ile daha çok ilişkili olduğu da çalışmanın sonuçlarından birisidir.

Keywords
Suç, alkol, uyuşturucu maddeler, mahkûmlar, ceza infaz kurumları.