EXAMINING THE EFFECTS OF USING SCRATCH PROGRAMMING ON 5TH AND 6TH GRADERS’ PROBLEM SOLVING SKILLS
(SCRATCH İLE PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNİN ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ )

Author : Özkan VATANSEVER  , Şehnaz BALTACI GÖKTALAY  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1778-1801
    


Summary
The results of many local, national and international researches have shown that primary and secondary schools’ students are having the most difficulties on problem solving. The aim of this study is to investigate the effect of teaching programming with Scratch on the skills of problem solving of 5th and 6th grade students and to figure out the steps students have applied on solving the undefined problems. Mixed method was used for the data analysis with pre-test/post-test experimental design for the quantitative data and case study design for the qualitative data. The sample of the study consisted of 109 male students and 117 female students; that is, totally 226 students from the 5th and 6th grade at Bursa-Osmangazi Şükrü Naili Paşa Secondary School. Wilcoxon signed-rank test results showed a statistically meaningful difference between the mean of pretest and post test scores of problem solving scale. The effect size (d=0,389) showed a medium level effect of Scratch programming on 5th and 6th grade students’ problem-solving skills. According to the results, to raise the students with problem solving skills, Scratch might be used as an alternative method. It is advised to the teachers to use design based instruction giving unstructured problems to students and having them solve those using Scratch programming.

Keywords
Scratch, problem solving skill, teaching programming, game design, coding

Abstract
Pek çok yerel, ulusal ve uluslararası araştırmaların sonuçları ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin en başarısız oldukları alanlar içerisinde problem çözme becerisinin olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, Scratch ile programlama öğretiminin ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisini araştırmak ve öğrencilerin yapılandırılmamış problemleri çözerken uyguladıkları işlem adımlarını belirlemektir. Karma yöntem araştırmalarından açıklayıcı desen kullanılan bu araştırmanın nicel aşamasında basit deneysel modellerden tek grup ön test / son test model, nitel aşamasında araştırma deseni olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa-Osmangazi Şükrü Naili Paşa Ortaokulunda öğrenim gören 109 erkek, 117 kız öğrenci olmak üzere toplam 226 5. ve 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Wilcoxon işaretli sıralar testi sonucuna göre, problem çözme becerisi ölçeğinin birinci ve ikinci ölçümlerinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Etki büyüklüğü (d=0,389) değeri, Scratch ile programlama öğretiminin ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerinde orta düzeyde bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan sonuçlara göre; problem çözme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek için alternatif bir metot olarak Scratch ile programlama öğretiminde oyun tasarımının gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin problem çözme adımlarını incelediğimizde Scratch ortamında yapılandırılmamış problemleri çözebilmeleri ve oyun projesini başarı ile tamamlamaları için tasarım odaklı yaklaşım uygulanması öğretmenlere önerilmektedir.

Keywords
Scratch, problem çözme becerisi, programlama öğretimi, oyun tasarımı, kodlama