Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIMILARITY AND DIFFERENCES IN VISUALS IN MATHEMATICAL MODELING OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHERS
(İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNDEKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR )

Author : Alper ÇİLTAŞ  , Sibel BİLGİLİ  
Type :
Printing Year : 10
Number : 35
Page : 334-353


Summary
In today's mathematics curriculum, it is clearly stated that "people who can use in the problem solving process, apply to different disciplines, make assumptions, make generalizations, think analytically, model problems with mathematical reasoning, relate models with verbal and mathematical expressions". In this context, it is important that mathematics teachers, who are practitioners of the curriculum, use mathematical modeling practices in their lessons and put them into mathematical modeling. The purpose of this research is to determine the opinions of mathematics teachers of primary and secondary schools about the mathematical modeling. This study, which used phenomenological design, was conducted with the participation of four primary and four secondary school mathematics teachers in Erzurum province center. The data of this study with a total of eight teachers were collected with semi-structured interviews and analyzed descriptively. While each primary school mathematics teacher who participated in the interview applied mathematical modeling, it was determined that none of the secondary mathematics teachers practiced it. At the end of the study, teachers at both levels did not have enough knowledge about mathematical modeling and teachers were not aware of it. For this reason, it is considered useful to add a curriculum for mathematical modeling in teacher training institutions.

Keywords
Mathematical modeling, primary school mathematics teachers, secondary school mathematics teachers.

Abstract
Günümüz matematik müfredatında bilgiyi problem çözme sürecinde kullanabilen, farklı disiplinlere uygulayabilen, varsayımda bulunabilen, genelleme yapabilen, analitik düşünebilen, karşılaşılan problemleri matematiksel akıl yürütme ile modelleyebilen, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilen insana ihtiyaç duyulmaya başlandığı açıkça ifade edilmektedir. Bu bağlamda müfredatın uygulayıcısı olan matematik öğretmenlerinin, matematiksel modelleme uygulamalarını derslerinde kullanmaları ve matematiksel modellemeye yükledikleri anlamlar önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı da ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili görüşlerini alıp, matematiksel modellemeye yönelik görüş farklılıkları olup olmadığını belirlemektir. Olgu bilim deseninin kullanıldığı bu çalışma, Erzurum il merkezinde bulunan dört ilköğretim ve dört ortaöğretim matematik öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplam sekiz öğretmen ile yapılan bu çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşmeye katılan ilköğretim matematik öğretmenlerinin her biri matematiksel modellemeyi uygularken, ortaöğretim matematik öğretmenlerinin hiç birinin uygulamadığı tespit edilmiştir. Her iki kademedeki öğretmenlerin de matematiksel modelleme ile ilgili yeterince bilgiye sahip olmadığı ve öğretmenlerin de bunun farkında olmadığı çalışma sonunda görülmüştür. Bu sebeple öğretmen yetiştiren kurumlarda matematiksel modellemeye yönelik bir dersin müfredata eklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Matematiksel modelleme, ilköğretim matematik öğretmenleri, ortaöğretim matematik öğretmenleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri