Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXAMINATION OF THE VIEWS OF “POTENTIAL EMPLOYEES IN THE TOURISM SECTOR” IN RELATION TO THE ROLE OF THE CORPORATE IMAGE IN THE BUSINESS CHOICE
(İŞYERİ SEÇİMİNDE, KURUM İMAJININ ROLÜNE İLİŞKİN “TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ POTANSİYEL İŞGÖRENLERİN” GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Emine KALE  , Burcu Gülsevil BELBER  
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1016-1035


Summary
The aim of the study is to identify the elements of a positive / negative corporate image, the reasons that drive prospective employees to apply to businesses with positive corporate images and factors of organizational attractiveness. The research was carried out on students studying at Tourism Faculty, Nevşehir Haci Bektas Veli University. Interview method was used as the main method of data collection. In the study, case study was used. The data were collected with the "Standardized Open-Ended Interview Form". To ensure validity of the interview form, two experts in the field were consulted. The interview form was applied to students who are randomly selected among students with work experience and equally from each department. Students were asked to express their thoughts and opinions in their own handwriting. Collected data were analyzed descriptively. Direct quotation was given from student opinions to increase the validity. According to the results of this study; factors such as giving value to the employees, giving higher salary, offering opportunities to improve the personnel, keeping the workplace hygienic and ensuring order and discipline at the workplace are the characteristics both of the business in which the participants want to work and of a positive business image. Therefore, a good business image attracts potential workers to work in that business.

Keywords
Corporate Image, Selection of workplace, Organizational attractiveness.

Abstract
Bu çalışmanın amacı; potansiyel işgörenler bakış açısıyla olumlu/olumsuz bir işletme imajının unsurlarını belirlemek;olumlu imaja sahip işletmelere,iş başvurusu yapmaya iten nedenleri ve örgütsel çekicilik unsurlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, temel veri toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada veriler, “Standartlaştırılmış Açık Uçlu Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Geliştirilen görüşme formunun kapsam geçerliğini sağlamak için alandaki iki uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Geliştirilen görüşme formu, çalışma tecrübesi olan öğrenciler arasından rastgele seçilmiş ve her bölümden eşit olarak seçilen öğrencilere uygulanmıştır. Katılımcıların kendi el yazılarıyla düşüncelerini ifade etmeleri istenmiştir. Toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Geçerliği arttırmak amacıyla öğrenci görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; işletmenin çalışanlara değer vermesi, yüksek maaş, personeli geliştirecek imkanlar sağlama, işletmenin hijyenik olması, tanınırlık, işletme ortamında düzen ve disiplin olması potansiyel işgörenler açısından hem olumlu bir işletme imajının hem de çalışmak istedikleri işletmenin özellikleridir. Bu açılardan iyi bir işletme imajı, potansiyel işgörenleri o işletmede çalışmaya çekmektedir.

Keywords
Kurum İmajı, İşyeri Seçimi, Örgütsel Çekicilik.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri