Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“THE IDEAL HUMAN FIGURE” IN SA‘DI'S GULISTAN
(SA‘DÎ’NİN GÜLİSTÂN’INDA “İDEAL İNSAN” )

Author : Aysun ÇELİK    
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1202-1223


Summary
Since his existence, man mostly have seeked 'the best', 'the most beautiful', come up with novel ideas established on such notions as utopia, ideal, excellence, target and developed various belief systems although they have always contaminated the good or improved the evil. Muslim thinkers wrote many moral and advisory works so that humanity remain as pure as he was created in the best way and become the perfect human being. Sa‘dî's Gülistân is one of such works from the Persian literature. Written by Sa‘dî, in the name of Sa'd II the sucessor of Ebûbekr bin Sa‘d bin Zengî in Persian in 1258, Gülistân has always been a benefitted work in almost all world literatures as well as the Turkish literature. Comprising an introduction and eight sections, the work is concluded with a conclusion part. Containing short stories concerning nature of rulers, morality of the ons devoted their lives to Islam, superiority of conviction, benefits of silencei love and youth, senesence and discipline is one of the best examples of advisory works. Being used as a textbookdesgned to teach Persian literature at Islamic colleges till the beginning of the 20th century and a moral work, Gülistân tells about many issues as to the ideal person. In this study, all the sections telling what kind of a peorson a ruler and his subjects, the poor, the rich, the young, the old, a neighbour, a companion, an enemy , a father, a mother and a child, namely a human being should be have been analyzed and the value system Islam and eastern societies have built on the ideal of a perfect human being has been suggested for today's world.

Keywords
Sa‘dî, Gülistân, ideal human, perfect human, values education.

Abstract
İnsanoğlu yaratılalı beri, her iyiye biraz kötü, her kötüye biraz iyi bulaştırsa bile, ekseriyetle “en iyi”yi ve “en güzeli” aramış, “ütopya, ülkü, mefkûre, mükemmel, ideal” mefhumları üzerinden çeşitli fikirler geliştirmiş, muhtelif inanç sistemleri ortaya koymutur. İslam mütefekkirleri ise “ahsen-i takvim” üzere yaratılan insanın dünyada temiz kalması, kemal bulması, yani kâmil olması için yol haritası mahiyetinde pek çok ahlaki eser kaleme almış, nasihatnameler yazmışlardır. Bu eserlerden biri İran edebiyatının meşhur müelliflerinden Sa‘dî’nin Gülistân’ıdır. Sa‘dî’nin Salgurlu Beyi Ebûbekr bin Sa‘d bin Zengî’nin veliahtı II. Sa’d adına 656/1258’de Farsça olarak kaleme aldığı Gülistân, başta Türk edebiyatı olmak üzere, dünya edebiyatlarında da ziyadesiyle ilgi gören ve istifade edilen bir eser olmuştur. Bir dîbâceden ve sekiz bâbdan oluşan eser, hâtime bölümü ile tamamlanmıştır. “Padişahların Tabiatı, Dervişlerin Ahlakı, Kanaatin Üstünlüğü, Susmanın Faydaları, Aşk ve Gençlik, Hastalık ve İhtiyarlık, Terbiyenin Tesiri, Sohbet Adabı” konularına dair ahlaki hikâyelerden oluşan Gülistân, nasihatname türünün en önemli şaheserlerindendir. 20. yüzyılın başlarına kadar İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars dili ve edebiyatı öğretimi için bir ders ve ahlak kitabı olarak kullanılan eser, eskilerin deyimiyle “kâmil” yenilerin deyimiyle “ideal” insana dair pek çok hususu konu edinmiştir. Bu çalışmada, Gülistân’ın hikâyeleri ve hikmetleri üzerinden yöneticinin, yönetilenlerin, fakirin, zenginin, gencin, ihtiyarın, dostun, düşmanın, annenin, babanın, evladın hâsılı “ideal bir insan”ın nasıl olması gerektiğini öğütleyen ifadeler incelenmiş, İslamiyet’in ve doğu toplumlarının “kâmil insan” hedefi üzerine kurdukları değerler sistemi, günümüz dünyasının istifadesine sunulmuştur.

Keywords
Sa‘dî, Gülistân, ideal insan, kâmil insan, değerler eğitimi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri