Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVENTORY OF NEEDS ASSESSMENT TENDENCIES IN PROGRAM DEVELOPMENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
(PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME EĞİLİMLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Sadık Yüksel SIVACI    
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1906-1927


Summary
In this study, a survey tool development study was carried out to determine the tendency of instructors' needs assessment in program development. Data were collected from 139 faculty members among the teaching staff working in the Education Programs and Teaching Department by using unselected sampling method among probable sampling methods. 46 (33.1%) of the faculty members were male, 93 (66.9%) were female. 82 (59%) of them has the title of assistant professors, 41 (29.5) associate professors and 16 (11.5%) professors. Inventory consists of analytical approach, descriptive approach, democratic approach and differences approach. Needs Assessment Inventory in Program Development consist of 12 items, 3 items in each dimension. When ranking in each dimension is decided, preferences number 1 is calculated by 4 points, preferences number 2 by 3 points, preferences number 3 by 2 points and preferences number 4 by 1 point. Analytical approach dimension .54; descriptive approach dimension .51; the differences approach dimension have a .44 and the democratic approach dimension has a reliability coefficient of .49. As a result, it can be said that this measurement tool is a valid and reliable measurement tool for determining the tendency of instructors' needs assessment in program development.

Keywords
Needs assessment, program development, faculty members

Abstract
Bu araştırmada öğretim üyelerinin program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimlerini belirlemek amacıyla ölçme aracı geliştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri içerisinden olasılıklı örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi göz önünde bulundurularak 139 öğretim üyesinden veri toplanmıştır. Örneklemde bulunan öğretim üyelerinin 46’sı (%33.1) erkek, 93’ü (%66,9) kadın; 82’si (%59) yardımcı doçent doktor, 41’i (29,5) doçent doktor ve 16’sı (%11,5) profesör doktor unvanına sahiptir. Envanter; Analitik Yaklaşım, Betimsel Yaklaşım, Demokratik Yaklaşım ve Farklar Yaklaşımı boyutlarından oluşmaktadır. Program Geliştirmede İhtiyaç Belirleme Eğilimleri Envanteri, her bir boyutta 3 madde olmak üzere toplam 12 maddeden oluşmaktadır. Her bir boyutta sıralama yapıldığında 1. Tercihler 4 puan, 2. Tercihler 3 puan, 3. Tercihler 2 puan, 4. Tercihler ise 1 puan üzerinden hesaplanmıştır. Analitik Yaklaşım boyutu .54; Betimsel Yaklaşım boyutu .51; Farklar Yaklaşımı boyutu .44 ve Demokratik Yaklaşım boyutu .49 güvenirlik katsayısına sahiptir. Sonuç olarak, bu ölçme aracının öğretim üyelerinin program geliştirmede ihtiyaç belirleme eğilimlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Keywords
İhtiyaç belirleme eğilimi, program geliştirme, öğretim üyeleri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri