Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CONTRIBUTION TO THE PEDAGOGICAL COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES 'RELEVANCE RELATED TO SCIENTIFIC LITERACY
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ ALGILARININ PEDEGOJİK YETERLİLİKLERİNE KATKISI )

Author : Canan TUNÇ ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1735-1760


Summary
Scientific literacy requires being capable to use scientific information, comprehending the world by defining the problems and drawing evidence-based conclusions and making decisions concerning the social changes caused by human. Raising students as scientifically literate individuals is among the objectives of social studies education. The present study was conducted as an action research for the purpose of serving as a model concerning how prospective social studies teachers will design the Science Technology Social Change (STSC) course to enhance scientific literacy levels. The study was carried out with the participation of the students attending to the STSC course in Primary Education Social Studies Teaching department. The participants consist of a total of 62 students, 33 female and 29 male. Students' critical reflection essays and the records of the interviews held with 9 prospective teachers were employed as the data collection tools. Content analysis was used to analyze the collected data. Throughout the study, prospective teachers engaged in reflective activities (article analysis, film analysis and project preparation). These activities contributed to the vocational development of the prospective teachers. It was concluded that the STSC course designed to enhance prospective teachers' scientific literacy levels is an applicable model in teacher training programs.

Keywords
Scientific literacy, social studies education, pedagogical competence, action research

Abstract
Bilimsel okuryazarlık; bilimsel bilgiyi kullanabilmeyi, problemleri tanımlayıp kanıta dayalı sonuçlar çıkararak dünyayı anlamayı ve insanın neden olduğu toplumsal değişimler konusunda karar verebilmeyi gerektirir. Öğrencileri bilimsel okuryazar bireyler olarak yetiştirmek sosyal bilgiler eğitimi amaçlarındandır. Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerini geliştirmek amacıyla Bilim Teknoloji Sosyal Değişme (BTSD) dersini nasıl tasarlayacaklarına yönelik bir örnek olmak amacıyla eylem araştırması olarak desenlemiştir. Araştırma İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde öğrenim gören BTSD dersini alan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları; 33 kız, 29 erkek olmak üzere 62 kişiden oluşmaktadır. Öğrencilerin eleştirel yansıtma yazıları ve 9 öğretmen adayıyla yapılan görüşme kayıtları veri toplama araçları olarak değerlendirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adayları araştırma boyunca yansıtıcı aktivitelerde (makale analiz, film analizi, proje hazırlama) bulunmuşlardır. Bu aktiviteler öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı sağlamıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerini geliştirmek amacıyla tasarlanan BTSD dersinin öğretmen yetiştiren programlarda uygulanabilir bir örnek olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Bilimsel okuryazarlık, sosyal bilgiler öğretmen eğitimi, pedegojik yeterlilik, eylem araştırması

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri