Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RELATIONS BETWEEN FAMILY RELATIONSHIPS AND EXECUTIVE COGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS
(8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER )

Author : Nuri BALOĞLU  , Mesut F. DEMİR  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1891-1905


Summary
Activity that can control, regulate and evaluate the cognitive process is expressed as metacognition. Statements such as "knowing not knowing", "cognition about cognition" or "thinking about thinking" are also used for metacognition. Which strategies and when and how we use them to learn or solve problems are also related to this concept. Parallel to the developments in the field of education, metacognition has gained a great importance. It is also a matter of curiosity to determine the relationships between students' family relationships and metacognitive levels. In this study, it was tried to determine the relationships between family relationships and executive cognitive skills of 8th grade students. The research is designed according to relational survey model. The study group was defined with convenience sampling method from the 8th grade students. 180 students took part in the study and their schools located in a provincial center in the South East Anatolian Region of Turkey. The data were collected using the Family Relations Scale and the Executive Cognitive Skills Scale. In the analysis process, appropriate statistical techniques were used for binary and multiple comparisons. There was a significant negative correlation between obstructive family perception and metacognitive scores at the level of -37.6 for the students, whereas there was a significant positive correlation between the family support perception and the metacognitive scores of the children at the level of 24.4. The results of the research were discussed on the basis of the related literature and some suggestions based on findings were developed.

Keywords
Metacognition, family relationships, 8th grade students.

Abstract
Bilişsel süreci kontrol edebilen, düzenleyebilen ve değerlendirebilen faaliyet, üstbiliş olarak ifade edilmektedir. "bilmeyi bilme", "bilişe ilişkin biliş" veya "düşünmeyi düşünme" gibi deyimler de üstbiliş için kullanılmaktadır. Öğrenmede veya problem çözmede hangi stratejileri ne zaman ve nasıl kullanacağımız da bu kavramla ilişkilidir. Eğitim alanındaki gelişmelerle koşut olarak üstbiliş kavramı büyük bir önem kazanmıştır. Öğrencilerin aile ilişkileri ile üstbiliş seviyeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi de merak konusudur. Bu araştırmada, 8. sınıf öğrencilerinin aile ilişkileri ile üstbiliş becerileri arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Araştırma tarama modelinde ilişkisel desene göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir il merkezinde kolayda örneklemi yöntemi ile belirlenen üç ortaokuldaki toplam 180 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, “Aile İlişkileri Ölçeği” ve “Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Analiz sürecinde ikili ve çoklu karşılaştırmalar yapılmış, veri dağılımına uygun istatistiki teknikler kullanılmıştır. Bulgular öğrencilerde engelleyici aile algısı ile üstbiliş puanları arasında -37,6 düzeyinde anlamlı negatif korelasyon olduğunu buna karşılık, aile desteği algısı ile çocukların üstbiliş puanları arasında 24,4 düzeyinde anlamlı pozitif korelasyon olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve bulgulara dayalı bazı öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Üstbiliş, aile ilişkileri, 8.sınıf öğrencileri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri