Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KAVRAM DEĞİŞİM METİNLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME VE BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON ACHIEVEMENT AND THE ELIMINATION OF MISCONCEPTIONS IN SOCIAL STUDİES COURSES )

Author : Gökçe KILIÇOĞLU    
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1661-1685


Summary
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin harita, ölçek, hava durumu, iklim ve konum kavramlarıyla ilgili kavram yanılgılarını belirlemek ve bu yanılgıların giderilmesinde kavramsal değişim yaklaşımına dayalı hazırlanan metinlerin etkililiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim gören iki sınıftaki öğrencilerden oluşturulmuştur. Sınıflardan biri kontrol (n=30) diğeri deney grubu (n=31) olarak random (rastgele) atanmıştır. Araştırmada yöntem olarak, yarı deneysel yöntemin eşitlenmemiş kontrol gruplu deseni kullanılmıştır. Deney grubunda öğrencilerin harita, ölçek, hava durumu, iklim ve konum kavramlarıyla ilgili yanılgılarını gidermeye yönelik olarak kavramsal değişim metinleri kullanılırken, kontrol grubunda ise bu kavramlara ait yanılgıların giderilmesinde programa dayalı öğretim yaklaşımı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; Başarı Testi (KBT) ve Kavram Testi (KT) kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanlarının analizi için SPSS 15 paket program kullanılarak ilişkisiz örneklemler için t-testi ve two-way Anova işlemleri yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, harita, ölçek, konum, iklim, hava durumu kavramlarıyla ilgili öğrencilerde mevcut bulunan kavram yanılgılarının giderilmesinde ve başarılarında, kavramsal değişim yaklaşımına dayalı öğretimin ve materyallerin programa dayalı öğretim etkinliklerine göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ışığında bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Kavram, Kavramsal Değişim, Kavramsal Değişim Metni, Kavram Yanılgısı

Abstract
The aim of this study is to determine the misconceptions of elementary school sixth grade students about the concepts of map, scale, weather condition, climate and location, and to demonstrate the effectiveness of the teaching based on the conceptual change approach in eliminating these misconceptions. The study group of the research consisted of the sixth grade students studying in two classes in an elementary school located in the Mamak District of Ankara. Each of these two classes were randomly appointed as control (n=30) and experimental (n=31) groups. In the research, the non-equivalent control group design of the quasi-experimental model was employed as the research method. While conceptual change texts were used in the experimental group in order to remove students’ misconceptions regarding the concepts of map, scale, weather condition, climate and location, the curriculum-based (program-based) teaching approach was used in the control group. To collect data in the research, Concept Achievement Test (CAT) and Concept Test (CT) were used. The analysis of the pretest and posttest scores of experimental and control group students was performed in SPSS 15 software through the statistical measures of, independent samples t-test and two-way ANOVA. It was concluded in the research that the teaching and materials based on the conceptual change approach is more effective than the curriculum-based approach in concept achievements of students and in the elimination of their misconceptions regarding the concepts of map, scale, location, climate and weather condition. In the light of the research findings, several suggestions were directed to researchers, teachers and curriculum development specialists.

Keywords
Concept, Conceptual Change, Misconception, Conceptual Change Text

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri