Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ROMANTIC RELATIONSHIP METAPHORS OF UNIVERSITY STUDENTS: IS LOVE A TERRACE OF THE HOUSE WITH A SEAVIEW?
(ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİ METAFORLARI: AŞK DENİZ GÖREN EVDEKİ TERAS MI? )

Author : Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ  , Sümeyye DERİN, Almila Elif SELÇUKLU  
Type :
Printing Year : 9
Number : 33
Page : 1560-1604


Summary
This study aimed to find out university students’ metaphoric perceptions toward “romantic relationships”. With this purpose in mind, 508 volunteered undergraduate students (57% female, 43% male; ages range 19-22) from Erciyes University, Turkey participated in the study. To find out the participants’ metaphoric explanation of romantic relationship, students were asked to fill in the blanks in a compound sentence; “Romantic relationship is … Because ... .” Descriptive analysis and qualitative analysis were used to analyze the data. First, participants’ metaphors about romantic relationship were categorized according to the meaning of each metaphor and an inclusive category name was constituted. In this process, literature on romantic relationship metaphors was considered. Later, 3 other researchers categorized the data using the same category list. Thus, interrater reliability coefficient was calculated and was found 0.86. Fifteen main themes emerged according to participants metaphoric expressions. The themes that had high percentiles were “source of happiness”, “unsettled” and “togetherness”. And the themes that had low percentiles were “innocent”, “irresistible”, “instructive”, and “journey”. Results were discussed under the light of related literature with quotations and cultural perspective. Finally, suggestions for researchers who are interested in romantic relationships and recommendations for counselors were presented.

Keywords
Romantic relationship, love, metaphor, romantic beliefs.

Abstract
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin “romantik ilişki” ye yönelik metafor algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya 2016 yılında Erciyes Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenimlerine devam eden 19-22 yaş aralığında bulunan 508 gönüllü üniversite öğrencisi (%58 kadın, %42 erkek) katılmıştır. Katılımcılardan “Romantik ilişki … gibidir. Çünkü ... .” cümle kalıbındaki boşlukları metafor kullanarak tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı ve nitel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öncelikle katılımcı öğrencilerin ürettiği metaforlar anlam açısından temalara ayrılmış ve her bir temaya kapsayıcı bir isim verilmiştir. Benzer olan temalar gruplandırılarak alan yazına uygun ana temalar oluşturulmuştur. Daha sonra 3 farklı araştırmacı üretilen metaforları bağımsız olarak kategorilere atamıştır. Bu sayede puanlayıcı güvenirliği katsayısı hesaplanmış ve .86 bulunmuştur. Araştırmada katılımcıların ürettikleri metaforlardan 15 ana tema oluşturulmuştur. Bu ana temalardan en yüksek yüzdeye sahip olanlar sırasıyla; “mutluluk kaynağı”, “değişken”, ve “birliktelik” iken; en düşük yüzdeye sahip olanlar sırasıyla; “masum”, “vazgeçilemez”, “öğretici” ve “yolculuk” tur. Elde edilen bulgular, metaforlardan alıntılar yapılarak, mevcut alan yazın ışığında ve kültürel perspektiften yorumlanmıştır. Son olarak romantik ilişkiler konusunda çalışan araştırmacılara ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Romantik ilişki, aşk, metafor, romantik inançlar.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri