Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP SCALE
(DAĞITILMIŞ LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ )

Author : Çiğdem ÇAKIR  , Metin ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1629-1660


Summary
The purpose of this study can be said to develop a scale to determine the perception of the teachers towards distributed leadership level in their schools. 868 teachers responded to the scale voulaterlyin Gaziantep city centre. The content and the realibility of the scale was provided with the expert ideas. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were implemented for construct validity. At the end of EFA, a form explaining the 62.465% of total variance, composed of five factors of formal structure, comman goals, collaboration and confidence, shared responsibility and encouragement and initiative has been obtained. Factor model offered with EFA was tested with CFA. RMSEA was calculated as 0.063 and CFI was calculated as 0.98. CFA results have shown that the form with five factors has sufficient fit-indexes. The calculated Cronbach ? coefficient of internal consistency regarding the reliability of the scale was got as 0.87. Test-retest correlation coefficient was 0.76. Two half tests coefficiency was 0.92. At the end of the analysis conducted, it’s been accepted that “Distributed Leadership Scale” is valid and reliable.

Keywords
Developing scale, validity, reliability, distributed leadership, distributed leadership scale

Abstract
Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının dağıtılmış liderlik düzeylerini belirlemeye yönelik özgün bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmaya Gaziantep İli, Şahinbey ve Şehitkamil İlçeleri'nde görev yapan 868 öğretmen katılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Yapılan AFA sonucunda, toplam varyansın %62.465’ini açıklayan, formal yapı, amaç birliği, işbirliği ve güven, sorumluluk paylaşımı ve teşvik ve girişim olmak üzere beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. AFA ile önerilen faktör modeli, DFA ile test edilmiştir. DFA sonucu elde edilen uyum indekslerinden RMSEA değeri 0.063 ve CFI değeri ise 0.98 olarak hesaplanmıştır. DFA sonuçları, beş faktörlü yapının yeterli uyuma sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin toplam Chronbach’s Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.87, iki yarı test güvenirlik katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, “Dağıtılmış Liderlik Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir.

Keywords
Ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik, dağıtılmış liderlik, dağıtılmış liderlik ölçeği

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri