A STUDY ON CONSUMERS' PERCEPTION ABOUT CHINESE PRODUCTS AND THEIR WILLINGNESS TO BUY
(TÜKETİCİLERİN ÇİN ÜRÜNLERİNE KARŞI ALGILARI VE SATIN ALMA İSTEKLİLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA )

Author : Ahmet UYAR    
Type :
Printing Year : 9
Number : 32
Page : 1121-1143
    


Summary
In recent years, the People's Republic of China has become a huge centre of manufacture. Many of the products circulating in global markets are manufactured by China. Such products, which reach very big sizes in quantity, can be bought for very fair prices. Involving a range of many different prices and qualities, Chinese products are used by consumers in conscious or unconscious ways. The purpose of this study is to determine the general opinion, attitude and behaviour of consumers regarding Chinese products that are widely used in our day. The influence of the country of origin on buying behaviours is also addressed by the study. For this purpose, a questionnaire was administered to 319 consumers. A frequency percentage analysis was used to assess the data collected, and the t-test, variance analysis and cross tabulation were utilized to study the approach towards Chinese products by the participants according to their characteristics. Results showed that a majority of consumers have a negative attitude against Chinese products, that they do not want to buy these products, and that country of origin has a significant influence on their buying preference.

Keywords
Country of Origin, Chinese Products, Made in China

Abstract
Çin Halk Cumhuriyeti son yıllarda büyük bir üretim merkezi haline gelmiştir. Dünya pazarlarında dolaşan ürünlerin birçoğu Çin tarafından üretilmektedir. Nicelik olarak çok büyük boyutlara ulaşan bu ürünler tüketiciler tarafından uygun fiyatlara satın alınmaktadır. Birçok farklı fiyat ve kalitede olan Çin ürünleri tüketiciler tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; günümüzde sıklıkla kullanılan Çin ürünlerine karşı tüketicilerin genel kanaatlerini belirleyerek, tutum ve davranışlarını saptamaktır. Ayrıca menşe ülke etkisinin satın alma davranışları üzerine etkisi de araştırmanın başka bir konusudur. Bu amaçla 319 tüketici üzerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Toplanan veriler frekans yüzde analiziyle değerlendirilmiş, katılımcıların özelliklerine göre Çin ürünlerine karşı yaklaşımlarını araştırmak için, t –testi, varyans analizi ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır. Çıkan sonuçlara göre tüketicilerin büyük bir bölümünün Çin ürünlerine karşı olumsuz bir tavır takındığı, bu ürünleri satın almak istemediği ve üretim yerinin satın alma tercihi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Keywords
Menşe Ülke, Çin Ürünleri, Çin Malı.