EXAMINING THE FLOW EXPERIENCES OF VOCATIONAL SCHOOLS BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS IN THE FIELD COURSES “EXAMPLE OF GAZIANTEP”
(MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALAN DERSLERİNDEKİ AKIŞ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ “GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ” )

Author : Burak BÜYÜKOĞLU  , Hazal BÜYÜKOĞLU  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DXXXVII-DLI
    


Summary
Flow theory is a subject which has been searched and developed by many scientists since the second half of 1900s and its present name was given by Csikszentmihaly. This theory contextually dwells on enjoyment that the individuals got from the activities. This study is important in terms of taking precautions, bringing innovations and offering an insight to the other researches related to other programs from the results according to the flow level of student in feld courses because flow theory focuses on the students studying business administration at vocational school. The purpose of this research is to examine the flow experiences of business administration students who study at vocational schools in Gaziantep University. In this context this study was designed based upon flow theory. This research was shaped by using screening model which is one of the quantitative research models. Business administration students studying at vocational schools in Gaziantep University form the population of the research. Simple random sampling which is one of the probability sampling was preferred to determine the sample of the research. In the direction of the analysis, the findings got from whether flow level of the business administration students on field courses differs according to the variables were interpreted in the context of flow theory.

Keywords
Flow, vocational school, experience, business administration.

Abstract
Akış kuramı, 1900’lerin ikinci yarısından itibaren pek çok bilim insanı tarafından araştırılarak geliştirilmeye çalışılan bir konu olmakla birlikte günümüzde kullanılan adı Csikszentmihaly tarafından verilmiştir. Kuram içerik itibariyle bireylerin yaptıkları etkinliklerden aldıkları keyif olgusu üzerinde durmaktadır. Bu araştırma, akış kuramının Meslek Yüksekokulu işletme yönetimi öğrencilerinin deneyimleri üzerinde yoğunlaşması sebebiyle öğrencilerin alan derslerindeki akış düzeylerine göre bu durumu etkileyen birçok faktör göz önünde bulundurularak önlemler alınması, yeniliklere gidilmesi ve çıkan sonuçtan diğer bölümlere yönelik yapılacak araştırmalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören işletme yönetimi öğrencilerinin alan derslerindeki akış deneyimlerinin incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma akış kuramı temel alınarak hazırlanmıştır. Araştırma nicel araştırma modellerinden tarama deseni kullanılarak şekillendirilmiştir. Araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi meslek yüksekokullarındaki işletme yönetimi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirlemek üzere olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rastgele örneklemeden yararlanılarak ölçeğin uygulanacağı öğrenci sayısı belirlenmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda işletme yönetimi öğrencilerinin alan derslerindeki akış düzeylerinin birtakım değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine dair elde edilen bu bulgular akış kuramı bağlamında yorumlanmıştır.

Keywords
Akış, meslek yüksekokulu, deneyim, işletme yönetimi.