Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTTOMAN CONSULATE GENERAL IN BATAVIA: ESTABLISHMENT, CONSUL GENERAL ALİ GALİB BEY AND HIS REPORT
(BATAVYA’DA OSMANLI BAŞ ŞEHBENDERLİĞİ: KURULUŞU, BAŞ ŞEHBENDER ALİ GALİB BEY VE LAYİHASI )

Author : Diren ÇAKILCI    
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DCCXXVI-DCCXLIX


Summary
The political, religious and economic relations of the Ottoman State over the Indian Ocean have existed since long ago, even if limited. Especially during the Tanzimat period, the activities of the consulates and the appointed consul in these regions have increased the interest of the Ottoman State to the geography mentioned. The information gathered about the Muslims of South Asia in the frame of Sultan II Abdulhamid's Pan-Islamic policy contributed to the shaping of Caliphate politics. In this context, the activities of the consulates such as Bombay, Calcutta, Batavia also shaped to the religious, political and economic policies of the Ottoman State while the South Asian Muslims developed the loyalty and sympathy to the Caliph. In this sense, the report of presented to Sultan II Abdulhamid is of great importance. This report, prepared by Ali Galib Bey, who wandered the majority of the islands on the Indian Ocean through the post of Batavia consulate, was written after Ali Galib's appointment to Bombay. Ali Galib points out the importance of the relationship between Muslims and the Caliph. In this study, the establishment and activities of the Batavia and Bombay consulates will be mentioned, and then sought to illlimunate on the socio-economic structure and commercial relations of the Indian Ocean islands through the persperctive of Ottoman Consul Ali Galib Bey. As a result, this study will contribute to the researches of the commercial and political activities of Ottoman State on Indian Ocean.

Keywords
Ottoman State, Indian Ocean, Consulate, Ali Galib Bey, Pan-Islamism.

Abstract
Osmanlı Devleti’nin Hint Okyanusu’nda bulunan bölgelerle siyasi, dini ve ekonomik ilişkileri sınırlı dahi olsa kadimden beri mevcuttur. Bilhassa Tanzimat Dönemi’nde bu bölgelerde açılan şehbenderlikler ve tayin edilen şehbenderlerin faaliyetleri Osmanlı Devleti’nin söz konusu coğrafyaya ilgisini artırmıştır. Sultan II. Abdülhamid’in Pan-İslamizm siyaseti çerçevesinde Güney Asya Müslümanları hakkında topladığı bilgiler, Halife merkezli siyasetinin şekillenmesine katkı sağlamıştır. Bu çerçevede Bombay, Kalküta, Batavya gibi şehbenderliklerin faaliyetleri Güney Asya Müslümanları’nın Halife’ye olan bağlılık ve sempatisini geliştirirken Osmanlı Devleti’nin din, siyaset ve ekonomi politikalarına da yön vermiştir. Bu anlamda Sultan II. Abdülhamid’e sunulan layiha büyük önem arz etmektedir. Batavya Başşehbenderliği vazifesi ile Hint Okyanusu’nda yer alan adaların çoğunu dolaşan Ali Galib Bey tarafından hazırlanan bu layiha, Ali Galib’in Bombay’a tayininden sonra kaleme alınmıştır. Bölgede yaptığı geziler ve Müslüman ahali ile kurduğu temaslara deyinen Ali Galib Bey, Müslümanlar ile Halife arasında kurulması ihtiyacı hissedilen ilişkinin önemine dikkat çekmektedir. Çalışmada, Batavya ve Bombay Şehbenderliklerinin kuruluş ve faaliyetlerine temas edildikten sonra bahse konu layiha ışığında Osmanlı Başşehbenderi Ali Galib Bey’in bakışıyla Hint Okyanusu adalarının sosyo-ekonomik yapısı ve ticari ilişkilerine ışık tutulmaya çalışılacak, Osmanlı Devleti’nin Hint Okyanusu sularındaki ticari ve siyasi faaliyetlerine dair çalışmalara katkı sağlanacaktır.

Keywords
Osmanlı Devleti, Hint Okyanusu, Şehbenderlik, Ali Galib Bey, Pan-İslamizm.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri