Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OPINIONS OF CANDIDATE TEACHERS ABOUT THE VALUES OF AKHISM OF THE TRADESMEN (KIRSEHIR SAMPLE)
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESNAFLARIN SAHİP OLDUKLARI AHİLİK DEĞERLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ) )

Author : İrem DEMİRBAŞ  , Ayfer ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CLVI-CLXXVI


Summary
Akhism; Is a non-governmental organization that aims to bring people together with the nation and to live in a peaceful way and to get the right of the artisans to work in a peaceful way. This study is a case study in which descriptive and quantitative data gathering techniques aimed to determine the opinions of prospective teachers about the values of ahilik that they have in Kırşehir. The sample of the study was formed from 206 teacher candidates who continued to 2nd, 3rd and 4th grade determined by sampling criterion. The data were obtained with the "Ahi Values Scale". In the study, it was determined that the opinions of the prospective teachers about the value of ahirilik which the artisans had learned were moderately positive and partly agree. When the t-test results of the opinion of the prospective teachers about the value of the ahilik value of the tradesmen are examined; It shows a meaningful difference according to sex. When the t-test results of the opinions of the prospective teachers about the value of the mahjong that the artisans possessed are taken into consideration, reading the book and participating in the seminar / conference are examined; It does not show any significant difference. When the results of the one-way analysis of variance for the opinions of the prospective teachers about the values of ahirilik which the tradesmen had were examined, it was determined that they did not show any significant difference compared to the second, third and fourth grade levels.

Keywords
Tradesman, akhism, value, akhism values, teacher candidate

Abstract
Ahilik; çeşitli meslek gruplarından insanların işbirliği içerisinde yaşadığı, kaliteli üretim için sanat erbaplarına yol gösteren, millet ile devlet birliğini sağlayan, halkın huzurlu bir şekilde yaşamasını ve esnafların adaletli olarak emeğinin karşılığını almasını amaç edinen sivil toplum kuruluşudur. Bu çalışma, öğretmen adaylarının Kırşehir’deki esnafların sahip oldukları ahilik değerleriyle ilgili görüşlerinin tespit edilmesi amaçlandığı betimsel olarak desenlenmiş ve nicel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemi ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiş olan 2. 3. ve 4. sınıflara devam eden 206 öğretmen adayından oluşturulmuştur. Veriler, “Ahilik Değerleri Ölçeği” ile elde edilmiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri ildeki esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili olarak görüşlerinin orta düzeyde olumlu olduğu ve kısmen katılıyorum düzeyinde cevaplar verdikleri saptanmıştır. Öğretmen adaylarının esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili görüşlerinin cinsiyete göre t-testi sonuçları incelendiğinde; cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili görüşlerinin ders alma, kitap okuma ve seminer/konferansa katılma durumlarına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde; anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Öğretmen adaylarının esnafların sahip olduğu ahilik değeri ile ilgili görüşleri için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde 2., 3., ve 4. sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords
Esnaf, ahilik, değer, ahilik değerleri, öğretmen adayı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri