Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURKISH ELEMENTARY PRE-SERVICE TEACHERS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS
(TÜRK İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇ DÜZEYLERİ )

Author : Sevim SEVGİ  Fulya ÖNER ARMAĞAN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DLXXXIX-DCIV


Summary
The purposes of the study were to investigate 1rt, 2nd, 3rd and 4rd grade pre-service elementary teachers’ epistemological beliefs and how these beliefs change with grade level, gender, and department. The sample of the research included 470 pre-service elementary teachers. Schommer’s Epistemological Belief Questionnaire (SEQ) was used to collect data. To evaluate the effect of grade level, gender and department on pre-service teachers’ epistemological beliefs, independent t test, and ANOVA were conducted. Results showed that Pre-service teachers’ epistemological beliefs of simple knowledge were not statistically significant in terms of gender, department and grade level, pre-service teachers’ epistemological beliefs of quick learning were not statistically significant in terms of gender and grade level. Moreover, innate ability was not statistically significant in terms of department. On the other hand, pre-service teachers’ epistemological beliefs innate ability has a statistically significant in terms of gender and grade level. Furthermore, pre-service teachers’ epistemological beliefs of quick learning have a statistically significant in terms of a department. As a result of the research, it may be necessary to investigate and develop more epistemological beliefs of teachers and pre-service teachers. The effects of the research results are discussed.

Keywords
Epistemological beliefs, pre-service elementary teachers, gender, department, grade level

Abstract
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının ve bu inançlarının sınıf düzeyi, cinsiyet ve öğrenim görülen bölüme göre nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Çalışma grubu 470 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Schommer’ın Epistemolojik İnançlar Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının Epistemolojik İnançlarını sınıf düzeyi, cinsiyet ve öğrenim görülen bölüme göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini incelemek amacıyla bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre, öğretmen adaylarının bilginin basitliğine yönelik epistemolojik inançları cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış, öğretmen adaylarının bilginin kesinliğine yönelik epistemolojik inançları cinsiyet ve sınıf düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, öğretmen adaylarının doğuştan gelen epistemolojik inançlarının, öğrenim gördükleri bölüm açısından istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, öğretmen adaylarının doğuştan gelen epistemolojik inançları, cinsiyet ve sınıf düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, öğretmen adaylarının bilginin kesinliği hakkındaki epistemolojik inançlarının öğrenim gördükleri bölüm bakımından istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının daha fazla epistemolojik inançlarının araştırılması ve geliştirilmesinin gerekli olabileceğini düşündürmektedir. Araştırma sonuçlarının etkileri tartışılmıştır.

Keywords
Epistemolojik inanç, öğretmen adayı, cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri