Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF THE TEACHERS AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE HOMEWORKS GIVEN IN THE PRIMARY SCHOOL
(İLKOKULDA VERİLEN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Esen TURAN ÖZPOLAT  , Berna KARAKOÇ, Kevser KARA  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 1849-1890


Summary
The purpose of this study is to determine the opinions of the primary school teachers and parents of their students about homework that were given to the students. When presenting the opinions of the teachers and parents; it was evaluated about their opinions according to the general opinions, the content of the homework, the effect on the student achievement and a student-parent cooperation on homework and these four subjects have created the problems of the research. In this study, interview technique that is commonly used in the qualitative research method, and semi structured interviews were conducted totally with 5 voluntary teachers and 14 voluntary parents of these teachers. Data was evaluated with the content analysis method. During the analysis process, similar properties of the data were formed according to the main theme, theme and category. The frequencies of the data were given in the study. As a result of the analyses of the findings; although the study group has various features, teachers and parents generally have some common views on subjects both in their group and between each other (teacher-parent). The results of the first problem's findings; all the teachers and parents have common views about giving homework and stated it homework should be given. The results of the second problem's findings; most of the teachers and parents have common views about the amount of the homework and stated it too much homework shouldn't be given. The results of the third problem's findings; all the teachers and parents have common views about the effects of homework on the student achievement and stated it homework has the effects on the student achievement. The results of the fourth problem's findings; all the teachers and parents have common views about a student-parent cooperation on homework and the expressions about a student-parent cooperation on homework were seen positively.

Keywords
Homework, teachers, parents

Abstract
Bu çalışmanın genel amacı; sınıf öğretmenleri ile bu öğretmenlerin velilerinin ev ödevlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Öğretmen ve velilerin görüşlerini ortaya koyarken bu amaç doğrultusunda onların ev ödevine ilişkin genel görüşleri, ev ödevlerinin miktarı, ev ödevlerinin öğrenci başarısına etkisi ile ev ödevi konusundaki öğrenci-veli iletişimine ilişkin görüşleri değerlendirilmeye çalışılmış ve bu 4 konu araştırmanın problemlerini oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış, çalışmaya gönüllü olarak katılan 5 sınıf öğretmeni ve yine bu öğretmenlerin 14 gönüllü velisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sürecinde verilerin benzer özelliklerine göre ana tema, tema ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmada verilerin görülme sıklığı olan frekanslara yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda görülmüştür ki; çalışma grubunun sahip olduğu özelliklerin çeşitlilik göstermesine rağmen, genel olarak öğretmenler ve veliler hem kendi grupları içerisinde hem de çoğu kez birbirleri (öğretmen-veli) arasında konu hakkında bir takım ortak görüşlere sahiptir. Birinci problemin bulguları ele alındığında öğretmenlerin ve velilerin tümünün, öğrencilere ev ödevlerinin verilmesi konusunda ev ödevi verilmeli şeklinde ortak görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. İkinci problemin bulguları ele alındığında, öğretmenlerin ve velilerin çoğu çok fazla ev ödevi verilmemeli şeklinde ortak görüş bildirmişlerdir. Üçüncü probleme ilişkin bulgular incelendiğinde ise; yine öğretmenlerin ve velilerin tümünün ev ödevinin öğrenci başarısına olumlu etkisi olduğu şeklinde görüş bildirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Dördüncü problemin bulguları ele alındığında ise öğretmenlerin ve velilerin tümünün ev ödevi konusunda öğrenci-veli işbirliğine ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Ev ödevi, öğretmen, veli

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri