Quick Access





Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FINE ARTS EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT USING MINIATURE FROM TRADITIONAL ARTS IN GRAPHIC DESIGN COURSE
(GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL SANATLARDAN MİNYATÜR’ÜN GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Author : Halit Turgay ÜNALAN    
Type :
Printing Year : 8
Number : 29
Page : 1111-1130


Summary
The aim of this study was to determine the students’ views, practices and suggestions for using miniature from traditional arts in in graphic design course. The participants of this research were 11 students that took Graphic Design III-B. Open-ended questionnaire form that included 7 questions prepared by the researcher was used to collect the data. The study lasted totally 4 weeks – one-week theoretical course and three-week practice – in spring term in 2016-2017 academic year. The collected data was transferred to digital platform and was analyzed by using descriptive analysis method. In the end of the data analysis teacher candidates’ views were determined and practices were assessed. Results showed that teacher candidates developed a positive attitude related to doing research, attentive studying, gaining knowledge etc. with miniature practices. Besides, they stated that practices of these types were necessary and should continue. Results also indicated that they had some difficulties. Finally some suggestions were made according to results..

Keywords
Traditional Arts, Miniature, Graphic Design, Art Education

Abstract
Bu çalışmanın amacı geleneksel sanatlarımızdan minyatür’ün Grafik Tasarım dersinde kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin ve uygulamalarının belirlenmesi ve önerilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Tasarımı dersini alan Grafik Tasarımı III-B grubundaki 11 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve 7 sorudan oluşan açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Araştırma bir hafta kuramsal üç hafta da uygulama olmak üzere 2016-2017 bahar döneminde 4 hafta sürmüştür. Verilerin dijital ortama aktarılmasının ardından araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler çerçevesinde öğretmen adaylarının görüşleri belirlenmiş ve yaptırılan uygulamalar değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adayları minyatür çalışmasının, araştırma yapma, özenli çalışma, bilgi kazandırma gibi olumlu tutumlar geliştirdiğini bu tür çalışmaların devam ettirilmesini belirtip gerekli bulmuşlar diğer yandan da çeşitli zorluklar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak öğretmen yetiştiren programlarda geleneksel sanatlar dersi yer almalıdır, görsel sanatlar eğitiminde minyatür çalışmalarını ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır biçiminde öneriler sunulmuştur.

Keywords
Geleneksel Sanatlar, Minyatür, Grafik Tasarım, Sanat Eğitimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.



Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri