Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MATHEMATICS ANXIETY AND MATHEMATICS TEACHING ANXIETY
(SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARI İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGILARININ İNCELENMESİ )

Author : Mehmet Koray SERİN    
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CCXXVII- CCXLIII


Summary
The aim of this study is to determine the pre-service primary school teachers’ anxiety level for the mathematics in general and their anxiety level for teaching mathematics in the classroom as a teacher. That is, it is aimed to identify the possible level of relationship between these two variables. The research adopts the quantitative paradigm in terms of data collection and analysis, and it is designed according to the relational survey method. The participants were the third and fourth grade students who were studying in the Department of Primary School Education at the Faculty of Education in 2016-2017 academic year. Two basic data collection tools were used in this research. The first of them is the Mathematics Anxiety Scale Towards Teachers and Teacher Candidates (MAS-T), which was developed by Uldas (2005), and the other is the Mathematics Teaching Anxiety Scale (MATAS), which was developed by Peker (2006). In the data analysis, arithmetic mean (x ¯), independent samples t- test and Pearson moments correlation coefficient were used. According to the findings, it was found that the pre-service primary school teachers’ both mathematics anxieties and mathematics teaching anxieties were at low level. It has been observed that the third grade pre-service teachers had a significantly higher level of anxiety than the fourth grade pre-service teachers in both types of anxiety. Also, it was found out that there was a positively high level of relationship between the mathematics anxiety and mathematics teaching anxiety.

Keywords
Mathematics anxiety, mathematics teaching anxiety, pre-service primary school teachers.

Abstract
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının genel olarak matematiğe yönelik kaygı düzeyleri ile bir öğretmen olarak sınıflarında matematik öğretmeye yönelik kaygı düzeylerini incelemek ve bu iki değişken arasındaki olası ilişki düzeyini ortaya koymaktır. Araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir ve ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ nda öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayları araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmada iki temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ilki Üldaş (2005) tarafından geliştirilen “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği” iken diğeri Peker (2006) tarafından geliştirilen “Matematiği Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeği” dir. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden aritmetik ortalama (x ¯) işlemleri ile bağımsız gruplar t testi, korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının hem matematik kaygılarının hem de matematik öğretme kaygılarının düşük düzeyde olduğu, üçüncü sınıf öğretmen adaylarının her iki kaygı türünde de dördüncü sınıf öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede yüksek kaygı düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının matematik kaygıları ile matematik öğretme kaygıları arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.

Keywords
Matematik kaygısı, matematik öğretmeye yönelik kaygı, sınıf öğretmeni adayları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri