Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOLS
(ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM OKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ )

Author : Özgür ULUBEY  , Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Necdet AYKAÇ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 30
Page : 2064-2082


Summary
The purpose of the current study is to determine teachers’ opinions about professional development schools. In the current study; one of the mixed methods, the convergent design was employed. The sampling of the quantitative dimension of the study is comprised of 256 teachers working in 21 elementary and secondary schools in the city of Muğla. The teachers participated in the study on a volunteer basis. The sampling of the qualitative dimension of the study consists of 26 teachers selected from among the 256 teachers. The data of the study were collected through the Professional Development Schools Scale and an interview form. The quantitative data were analyzed by using descriptive statistics and the qualitative data were analyzed by using the inductive content analysis. The findings of the study revealed that the teachers have positive opinions about professional development school applications, they want more developed school-university cooperation, and they think that teacher-academician and teacher-teacher relationships need to be developed. The opinions of academicians working in education faculties about professional development schools can be elicited. A pilot study of professional development school can be conducted in Turkey.

Keywords
in-service training, professional development schools, teacher training

Abstract
Bu araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişim okullarına (professional development schools) yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada karma yöntem desenlerinden convergent design kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun çalışma grubunu Muğla il merkezindeki ilkokul ve ortaokulda görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 21 okulda 256 öğretmen oluşturmuştur. Nitel boyutunu ise aynı gruptan gönüllüler arasında seçilmiş 26 öğretmen oluşturmuştur. Veriler Mesleki Gelişim Okulu Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel veriler betimsel analizler kullanılarak, nitel bulgular ise tümevarımsal içerik analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişim okul uygulamalarına yönelik olumlu görüş bildirdikleri, üniversite-okul işbirliğinin arttırılması, öğretmenler ile öğretim elemanları ve öğretmenlerin kendi aralarındaki paylaşımların geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki Gelişim Okullarına yönelik eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının görüşleri alınabilir. Mesleki gelişim okulları uygulaması Türkiye’de pilot uygulaması yapılabilir.

Keywords
Hizmetiçi eğitim, mesleki gelişim okulları, öğretmen eğitimi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri