Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND POLITICAL FUNCTION OF THE INTELLECTUAL
(ENTELEKTÜELİN TOPLUMSAL ve SİYASAL İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME )

Author : Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ    
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : CCCXCIV-CDVII


Summary
Throughout history, in each society, there have been prominent people with their "intellectual/luminary" identities. Along with various approaches regarding the emergence of the intellectual as a social and political actor and their role in this respect, there has been a consensus that they are also a product of the modern Western society. Hence, with the impact of the Renaissance, the new conditions appeared in the West created a new type of individual. This new type, which is the first example of the modern intellectual, fought against the ideology that the church tried to disseminate since the 15th century. In this respect, the mind, the logic and the intelligence of the intellectual individual came into prominence. The idea of the Enlightenment was at the core of the thought system of the intellectual; and it was agreed that anything that could not be researched, questioned and criticised could not be accepted. Since the 19th century, the critical identity of the modern intellectual has been a strategic and valuable asset. In addition to this, parallel to social, historical, political and scientific developments, the intellectual has evolved, and various meanings have been attributed to how their social – political function should be. In this study, an assessment on the concept of the intellectual, its attributes, the evolution it went through, and its social-political functions has been carried out. While this assessment is conducted, what kind of an intellectual is portrayed in both "modern" and "modernising" societies is discussed. In the end, a variety of deductions have been made as to how the attributes of an intellectual should be in the normative sense.

Keywords
: modernism, modernisation and intellectual.

Abstract
Tarihin çeşitli kademelerinde her toplumda “entelektüel/aydın” kimliğiyle öne çıkan kişiler olmuştur. Entelektüelin toplumsal ve siyasal bir aktör olarak ortaya çıkışına ve bu çerçevedeki rolüne dair farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, Batı’da modern toplumun bir ürünü olduğuna dair bir fikir birliği de bulunmaktadır. Nitekim Rönesans’ın etkisiyle, Batı’da meydana gelen yeni koşullar, kilisenin otoritesine karşı meydan okuyan yeni bir insan tipini ortaya çıkarmıştır. Modern entelektüelin ilk örnekleri olan bu yeni tip kilisenin 15. yüzyıldan itibaren yaygınlaştırmaya çalıştığı ideolojiyle mücadele etmiştir. Bu bağlamda entelektüel kişinin aklı, mantığı ve zekâsı ön plana çıkmıştır. Aydınlanma düşüncesi entelektüelin düşünce sistemini belirleyen önemli bir unsur olmuş, araştırılamayan, sorgulanamayan, eleştiri süzgecinden geçirilmeyen hiçbir şeyin kabul edilemeyeceği kabul görmüştür. 19. yüzyıldan itibaren modern entelektüelin eleştirel kimliği stratejik ve değerli bir unsur olmuştur. Bununla birlikte entelektüel toplumsal, tarihsel, siyasal ve bilimsel gelişmelere koşut olarak bir değişim geçirmiş ve onun toplumsal – siyasal işlevinin nasıl olması gerektiğine ilişkin çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Bu çalışmada entelektüel kavramı, entelektüelin özellikleri, geçirmiş olduğu dönüşüm ve toplumsal siyasal işlevleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Böyle bir değerlendirme yapılırken hem “modern” hem de “modernleşmekte” olan toplumlarda nasıl bir entelektüel resmi çizildiği tartışılmıştır. Sonuçta “entelektüel” kişinin özelliklerinin normatif anlamda nasıl olması gerektiğine dair birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords
Modernizm , modernleşme ve entelektüel

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri