“NATIONAL UNITY AND SOLIDARITY” THEMED METAPHORICAL STRUCTURES IN THE ELECTION SONGS OF THE JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY IN 2015 GENERAL ELECTIONS
(2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ’NİN SEÇİM ŞARKILARINDA “MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK” TEMALI METAFORİK YAPILAR )

Author : Gülcan IŞIK    
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DCCL-DCCLXV
    


Summary
As the most important communication element, when it comes to art creations, the language reveals its mission as a polyphonic and multifunction element apart from dsolay informative features. As artistic communication context, language emerges with a multifaceted deepened function. Now that the world’s meaning passes through artistic comment, when we take into consideration its pleasurable aspect occurring in the language with sanctified images and aesthetic as its artistic aspect, we witness a very effective communication network. At this point music is, too, a branch of art that serves for formation and strengthening a wide variety of various senses and principles, from a society’s social life to its political structure, from its inner world to its perception of life, from general customs to religious beliefs. Therefore, it is also possible to say music is an important ideological element. Form past to present political parties, during their political communication activities, have used and still use various means and methods in order to influence the voters and make them vote. In recent years, the election songs which the political parties attach great importance to and effectively benefit from emerge as a pretty effective communication method. Metaphor, taken usually as a linguistic subject, has become a work experienced at different fields by latest researchers from the aspect of intellectual process dragging human mind. In this study, metaphoric structures in the election songs which are effective methods in terms of propaganda of political communication shall be analyzed. With a view that the election songs and metaphoric meanings have manipulative effect on voters, this study is limited to the election songs used by the Justice and Development Party in 2015 general elections. The analysis has focused on the semantic manifestations of metaphoric structures themed “national unity and solidarity” in the election songs of the said party. Accordingly, it has been concluded that the theme have been frequently used and in this sense the party has tried to show that it is the party of whole Turkey.

Keywords
Metaphor, Justice and Development Party, election songs, music and political communication,

Abstract
En önemli iletişim öğesi olan dil, sanat yaratıları söz konusu olunca, düz bilgilendirme, bilgi verme gibi etkinliklerden ayrı olarak çok sesli, çok işlevli bir misyon üstlendiğini hissettirir. Böylece sanatsal iletişim bağlamında dil, çok yönlü, derinlikli bir işlevle ortaya çıkar. Dünyanın anlamı sanatsal yorumdan geçtiğine göre, dilde kutsanmış şiirsel imgelerle oluşan ve sanatsal yönüyle estetik olan, haz verici yönünü de sayarsak, çok etkin bir iletişim ağının egemenliğine tanık olmaktayız. Bu noktada müzik de bir toplumun sosyal yaşantısından siyasi yapısına, iç dünyasından yaşam algılarına, örf ve adetlerinden dini inançlarına kadar çok geniş bir yelpazede bazı duygu ve ilkelerin oluşturulup pekiştirilmesine hizmet eden bir sanat dalıdır. Nitekim müziklerde de bir milletin ulusal kültür ve tarih aktarımına öncülük eden unsurlar mevcuttur. Bu nedenle müziğin önemli bir ideolojik unsur olduğunu da söylemek mümkündür. Geçmişten günümüze siyasal iletişim çalışmalarında siyasal partiler, seçmeni etkilemek ve oy vermesini sağlayabilmek için değişik araç ve teknikleri kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar. Son yıllarda siyasal partilerin özenle üzerinde durdukları ve etkin bir şekilde kullandıkları seçim şarkıları ise oldukça etkili bir iletişim yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle dilbilimsel bir konu ve bir anlatım tekniği olarak ele alınan metafor, insan zihnini sürüklediği düşünsel süreçler bakımından son dönem araştırmacılar tarafından farklı alanlarda deneyimlenen bir çalışma olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, siyasal iletişimin propaganda ayağında etkili bir yöntem olan seçim şarkılarındaki metaforik yapılar analiz edilecektir. Siyasi kampanyalarda kullanılan seçim şarkılarının ve metaforik anlamların seçmen üzerinde manipülatif bir etki yarattığı varsayımından hareketle tasarlanan bu çalışma; 2015 genel seçimlerinde AK Parti’nin kullandığı seçim şarkılarıyla sınırlandırılmıştır. İnceleme, söz konusu partinin seçim şarkılarındaki “milli birlik ve beraberlik” temalı metaforik yapıların anlam açılımları üzerinden gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonrasında AK Parti’nin seçim şarkılarında söz konusu temanın sıkça kullanıldığı ve bu anlamda bir Türkiye partisi olduğunu göstermeye çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Metafor, AK Parti, seçim şarkıları, müzik ve siyasal iletişim