Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF FEAR AND ANXIETY FIGURES IN PICTURE STORY BOOKS IN TERMS OF PICTURE AND CONTENT
(RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ KORKU VE KAYGI FİGÜRLERİNİN RESİMLEME VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Hatice UYSAL BAYRAK  , Mübeccel Gönen, Neslihan Nur Çelik, Hatice Gökdoğan, Özlem Tütüncü  
Type :
Printing Year : 8
Number : 28
Page : DCCCLXVII-DCCCLXXXII


Summary
In this respect, objective of the study consists of analysis of content and illustration features of fear and anxiety figures in picture story books published in Turkey during the years 2005-2012. In the research, scan descriptive method was used. For the theoretical part of the research, sources were scanned and information was compiled. The study group of the research was determined using appropriate sampling method. 155 book published between 2005 and 2012 in libraries and bookstores of state and private institutions in Ankara were scanned by researchers in order to collect data related to the research and was filled the Picture Story Books Review Form. As a means of collecting data in the research, the Picture Story Books Review Form developed for and was used by the researchers, the purpose of examining the fear and anxiety figures in illustrated children's books. The Picture Story Books Review Form is composed of 33 items with expert opinions taken after the literature is scanned. The first 16 items of the form are based on the general characteristics of the book (title, title, age group, hero, theme, subject matter); the second part relates to the physical characteristics of the book, and the third part deals with the contents of the book. The Picture Story Books that can be reached are read and evaluated according to the form. Five of the books included in the context of study were examined by researchers with a specialist and it is seen that the results are highly consistent between the examiners. Percent and frequency values were calculated and evaluated in the analysis of the data obtained at the end of the study. The findings are discussed in the light of the relevant literature.

Keywords
picture story books, fear, anxiety

Abstract
2005-2012 yılları arasında basılmış resimli çocuk kitaplarının korku ve kaygı figürlerinin resimleme ve içerik açısından incelenmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırmada tarama-betimleyici yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın kuramsal kısmı için kaynaklar taranıp, bilgiler derlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma ile ilgili veri toplamak amacıyla Ankara ilindeki devlet ve özel kuruluşlara ait kütüphaneler ve kitapevleri taranarak 2005-2012 yılları arasında basılmış 155 kitap araştırmacılar tarafından incelenmiş ve Resimli Çocuk Kitaplarını İnceleme Formu doldurulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından resimli çocuk kitaplarındaki korku ve kaygı figürlerinin incelenmesi amacıyla geliştirilen Resimli Çocuk Kitaplarını İnceleme Formu kullanılmıştır. Resimli Çocuk Kitaplarını İnceleme Formu, alan yazın taramasının ardından uzman görüşleri alınmasıyla 33 maddeden oluşmaktadır. Formun ilk 16 maddesi kitabın genel özelliklerinden (kitabın adı, yazarı, resimleyen, hitap ettiği yaş grubu, kahramanı, konusu ve olayın geçtiği mekân); ikinci bölümü ise kitabın fiziksel özelliklerinden ve üçüncü bölümü ise kitabın içeriği ile ilgilidir. Ulaşılabilecek okul öncesi dönem resimli çocuk kitapları forma göre okunup değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınmış kitaplardan beşi bir alan uzmanı eşliğinde araştırmacılar tarafından incelenmiş ve sonuçların inceleyiciler arası tutarlılığın yüksek olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri hesaplanıp değerlendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Keywords
resimli çocuk kitapları, korku, kaygı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri