Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEOGRAPHY TEACHERS’ AWARENESS LEVEL AND USE OF FEEDBACK
(COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GERİBİLDİRİME YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE KULLANIMI )

Author : Taner ÇİFÇİ    
Type :
Printing Year : 8
Number : 29
Page : 1011-1031


Summary
The main purpose of this study is to explore the awareness level and thoughts of geography teachers about the use of feedback on the learning process. With regard to its being purposeful and effective for the focus of the study, this is a qualitative study using case study, a common method for the qualitative research. The sample of this study is 27 geography teachers working in Sivas Province. The interview questionnaires are used for the data collection and these qualitative data are analyzed with the use of content and descriptive analysis. NVivo 10 is used in order to analyze the qualitative data. The findings of the study show that the geography teachers use exams, homework, concept maps and mostly question-answer techniques in order to identify the incomplete learning. The geography teachers participating in this research are asked to define the feedback and though there are some replies as its being a teaching method increasing the course motivation, it is generally seen that the teachers place themselves into a central role for the feedback and they see it as a vital importance to get information related with the learning process of students.

Keywords
Geography Education, Geography Teacher, Feedback

Abstract
Bu araştırmanın genel amacı coğrafya öğretmenlerinin geribildirim konusundaki farkındalık düzeylerinin ve eğitim-öğretim sürecinde geribildirimin kullanılmasına ilişkin düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırma, nitel araştırma modelindedir. Araştırmada nitel çalışmalarda yaygın olarak kullanılan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Sivas il merkezinde görev yapmakta olan 27 Coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nitel veriler içerik ve betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Nitel analizin yapılmasında NVivo 10 yazılımı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle coğrafya öğretmenlerinin, öğrencilerinin öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla en çok soru-cevap yöntemi olmak üzere sınav yapma, ödev verme ve kavram haritası yöntemlerinden yararlandıkları saptanmıştır. Görüşmeye katılan coğrafya öğretmenlerinden geribildirimin tanımını yapmaları istendiğinde onun bir öğretim yöntemi olduğu, ders motivasyonunu artıran bir yöntem olduğu gibi cevaplar alınmakla beraber genel olarak öğretmenlerin geribildirimin merkezine kendilerini koydukları ve öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme durumlarıyla ilgili olarak bilgi almaları için hayati bir yöntem olduğunu düşündükleri görülmüştür. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu lisans öğrenimleri boyunca öğretim üyelerinden geribildirim aldıklarını ve bu geribildirimlerin genel olarak düzeltici, açıklayıcı ve doğrulayıcı şekilde olduğunu ifade etmişlerdir.

Keywords
Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Öğretmeni, Geribildirim

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri