Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SCIENCE FESTIVAL ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
(BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI )

Author : Gonca KEÇECİ  , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN, Burcu ALAN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 562-575


Summary
In this study, it is aimed to develop a measurement tool which can be used to determine the attitudes of secondary school students towards science festivals. The scale, was developed five-point Likert, was examined by three science educators and one Turkish educator for the determination of scale validity. Pre-application was also carried out with 6 secondary school students. After the necessary adjustments, the scale was applied to 150 secondary school students for structural validity. The scale was developed on three sub-dimensions; the belief that science festivals will contribute to personal development, the belief that science festivals are intriguing and the impact of science festivals to social life. The exploratory factor analysis was done with the aim of determining the factor design of the scale. The KMO value was found to be .796. According to the Bartlett test results, the obtained chi-square value showed a significant difference (x2(435)=2032.326; p<.01). The total contribution of the three components to the variance was found to be 46,437%. The Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was .816. As a result of validity and reliability studies, a 22-item scale with 11 positive and 11 negative items was obtained. As a result of the statistical analyzes, it is seen that the scale developed is valid and reliable.

Keywords
Science Festivals, Attitude Scale, Secondary School Students

Abstract
Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin bilim şenliklerine yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. 5’li likert olarak hazırlanan ölçek kapsam geçerliliğinin tespiti için üç Fen eğitimcisi ve bir Türkçe eğitimcisine incelettirilmiştir. Ayrıca 6 ortaokul öğrencisi ile ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Gerekli düzenlemelerden sonra en son halini alan ölçek, yapı geçerliliği için 150 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Ölçek, bilim şenliklerinin kişisel gelişime katkı sağlayacağı düşüncesi, bilim şenliklerinin ilgi çekici olduğuna inanç ve bilim şenliklerinin sosyal yaşama etkisi adı altında üç alt boyut esas alınarak geliştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ölçeğin faktör desenini belirlemek amacı ile yapılmıştır. KMO değeri .796 olarak bulunmuştur. Barlett testi sonuçlarına göre ise elde edilen ki-kare değerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür (x2(435)=2032.326; p<.01). Üç bileşenin varyansa yaptıkları toplam katkı %46,437 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .816 olarak tespit edilmiştir. Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, 11 olumlu 11 olumsuz madde içeren 22 maddelik ölçek elde edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.

Keywords
Bilim Şenliği, Tutum Ölçeği, Ortaokul Öğrencileri

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri