Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF TEAM-GAME-TOURNAMENT TECHNIQUE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LONG-TERM RETENTION OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS AND STUDENTS’ OPINIONS
(MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TAKIM-OYUN-TURNUVA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA, ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ )

Author : Sibel CENGİZHAN    
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 588-608


Summary
The objective of the study determine the effect of team-game-tournament technique in teaching Mathematics on students’ academic achievement and long-term retention and to obtain the students’ opinions. The mixed model was used in the study. The sample group of the study consisted of 53 students from two classes studying at 5th grade of a secondary school located in İstanbul. Experimental and control groups were selected by using random sampling method and the class of 31 students were identified as experimental group and the class of 22 people were identified as control group. In the analysis of the qualitative data obtained from the semi-structured interview form, descriptive analysis technique was used. In this study was concluded from the quantitative data obtained that team-game-tournament technique increased the academic achievement and was more successful compared to the traditional education; whereas, it was not effective in providing the long-term retention. When the qualitative data obtained from the study were examined, it was concluded that the team-game-tournament technique developed in-class social relations, the lesson more fun, provided convenience in terms of understanding, increased the participation to the lesson, perspectives to the math lesson changed positively.

Keywords
Mathematics teaching, team-game-tournament technique, academic achievement.

Abstract
Araştırmanın amacı; Matematik öğretiminde takım-oyun-turnuva tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına, öğrenme kalıcılığına etkisinin belirlenmesi ve öğrenci görüşlerinin alınmasıdır. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma model ve karma modellerden olan sıralı dönüşümsel tasarım kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilindeki bir ortaokulda 5. sınıfta okuyan toplam 53 kişiden oluşan iki şubedeki öğrenciler oluşturmuştur. Deney ve kontrol grupları seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 31 kişilik şube deney, 22 kişilik şube ise kontrol grubu olarak saptanmıştır. Araştırma, haftada 5 ders saati olmak üzere toplam 4 haftalık bir süreçte tamamlanmıştır. Deney ve kontrol grupları cinsiyet ve ön test puanları açısından eşitlenmiştir. Nicel verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarının ön, son ve öğrenme kalıcılığı testlerinden elde edilen puanların dağılımı normal olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde ilişkili ve ilişkisiz grup t-testi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerden takım-oyun-turnuva tekniğinin akademik başarıyı arttırdığı, geleneksel öğretime göre daha başarılı olduğu, buna karşılık öğrenme kalıcılığını sağlamada etkili olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler incelendiğinde; takım-oyun-turnuva tekniğinin sınıf içi sosyal ilişkileri geliştirdiği, dersi daha eğlenceli hale getirdiği, konuyu anlamada kolaylık sağladığı, derse katılımı arttırdığı, matematik dersine yönelik bakış açılarını olumlu yönde değiştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Matematik Öğretimi, takım-oyun-turnuva tekniği, akademik başarı.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri