Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TEACHING OF SEASONS: MODEL TRANSFORMATION
(MEVSİMLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: MODEL DÖNÜŞÜMÜ )

Author : Cumhur TÜRK  , Hüseyin KALKAN, Bekir Yıldırım  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 531-561


Summary
The objective of this study is to examine the effects of teaching the subject of seasons through physical models and virtual reality programs on the expressed models of pre-service teachers. For this purpose, 3 different physical models were developed and 3 different virtual reality programs were used. The study group consists of 100 pre-service science teachers. The study uses quasi-experimental design, which is a true experimental model. The data were obtained by using open-ended question form. The data were collected three times as pre-instruction, post-instruction and long time after instruction (permanence) and the content was analyzed by using content analysis technique. The analyses were conducted in two stages as question by question analysis and integrated analysis which assesses the answers given to all of the questions together. At the end of the analyses, both methods were found to be useful in the teaching of seasons. However, teaching by using physical models was found to be more successful in providing the permanence of learning. In addition, after integrated analyses, it was concluded that teaching with physical models directed students to scientific model, while teaching with virtual reality programs directed students to synthesis model. Based on these results, suggestions were made to extend the use and production of physical models in astronomy education. Finally, points to take into consideration while teaching the subject of seasons were stated.

Keywords
Physical model, virtual reality, expressed model, permanence, seasons

Abstract
Bu çalışmada mevsimler konusunun fiziksel modeller ve sanal gerçeklik programlarıyla öğretilmesinin öğretmen adaylarının paylaşılan modellerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 3 farklı fiziksel model geliştirilmiş olup, 3 farklı sanal gerçeklik programı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 100 Fen Bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma gerçek deneme modellerinden yarı-deneysel yapıdadır. Çalışmanın verileri açık uçlu soru formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler uygulamalar öncesi, uygulamalar sonrası ve uygulamalardan uzun süre sonra (kalıcılık) olmak üzere üç kere alınmış olup içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler soru-soru analiz ve tüm sorulara verilen cevapları birlikte değerlendiren bütüncül analiz şeklinde olmak üzere iki aşamada yapılmıştır. Analizler sonucunda mevsimler konusunun öğretiminde her iki yönteminde etkili olduğu tespit edilmiştir. Fakat gerçekleşen öğrenmelerin kalıcılığını sağlamada fiziksel modellerle yapılan öğretimin daha başarılı olduğu görülmüştür. Ayrıca bütüncül analizler sonrası fiziksel modellerle yapılan öğretimin öğrencileri bilimsel modele yönlendirirken, sanal gerçeklik programlarıyla yapılan öğretimin ise sentez modele yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak astronomi eğitiminde fiziksel modellerin kullanımının ve üretiminin yaygınlaştırılması önerilmiştir. Son olarak mevsimler konusunun öğretiminde dikkat edilmesi gereken durumlar belirtilmiştir.

Keywords
Fiziksel model, sanal gerçeklik, paylaşılan model, kalıcılık, mevsimler

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri