Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND PROFESSIONAL SOCIAL SUPPORT LEVELS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS
(ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE MESLEKİ SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : Sena KARAKUŞ  , Serkan ÜNSAL  
Type :
Printing Year : 8
Number : 29
Page : 831-850


Summary
The aim of the present study is to determine psychological durability and occupational social support levels of special education teachers and to identify the relationship between two variables. In the research relational survey model was used. The sampling of this study includes 102 special education teachers who work in Kahramanmaraş/Dulkadiroğlu/Onikişubat province between the school terms of 2015 and 2016 and who teach for different disabled children. . As the data collection tools, “Personal Information Form”, “The Psychological Durability Scale for Adults” and “Teacher Occupational Social Support Scale” have been used. In order to identify psychological durability and occupational social support of special education teachers, frequency, average and standard deviations values have been used. To find out whether there is a meaningful relationship between psychological durability and occupational social support, the data have been analyzed via Pearson Moment Correlation Coefficient. Furthermore, so as to grasp whether occupational social support predicts psychological durability or not, regression analysis has been done. According to the results, it has been found out that there is a high level of psychological durability and quite high level occupational social support of special education teachers. Furthermore, it has been revealed that there is a positive meaningful relationship between occupational social support and psychological durability. The occupational social support levels predict psychological durability meaningfully, and it explains 13% of total variance.

Keywords
special education, psychological resilience, social support

Abstract
Bu araştırmanın amacı özel eğitim öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık ve mesleki sosyal destek düzeylerinin saptanması ve iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada, ilişkisel tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçelerinde bulunan ve farklı engel gruplarından öğrencilere hizmet veren 102 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği ve “Öğretmen Mesleki Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 20.0 istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada özel eğitim öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık ve mesleki sosyal destek düzeylerinin saptanması için frekans, aritmetik ortalama ve standart sapmaları değerleri kullanılmıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık ve mesleki sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson-Moment Çarpımı Korelâsyonu yöntemiyle analiz edilmiştir. Mesleki sosyal desteğin psikolojik dayanıklılığı yordayıp yordamadığına ilişkin ise regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Özel eğitim öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılıklarının “oldukça yüksek” ve mesleki sosyal desteklerinin “yüksek” düzeyde olduğu görülmektedir. Psikolojik dayanıklılık ile mesleki sosyal destek düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Mesleki sosyal destek, psikolojik dayanıklılığı anlamlı bir şekilde yordayıp, toplam varyansın %13’ünü açıklamaktadır.

Keywords
özel eğitim, psikolojik dayanıklılık, sosyal destek

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri