EVALUATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT TEACHING PRACTICE COURSES
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ )

Author : Aslı AVCI AKÇALI  Ebru Demircioğlu  
Type :
Printing Year : 8
Number : 26
Page : 1-23
    


Summary
Öğretmen yetiştiren kurumların temel amacı öğretmen adaylarını çağın mesleki anlamdaki gereklerini yerine getirebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip hale getirmektir. Öğretmen adayları bu bilgi ve becerileri iki temel kaynağa dayalı olarak edinirler. Birincisi fakültede, ikincisi ise uygulama okullarında aldıkları eğitimdir. Öğretmen yetiştirme alanında dünyada yaşanan değişimlere ve Türkiye'de 1990'lı yıllarda eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak, fakültede alınan eğitimin yanı sıra uygulama okullarında gerçekleştirilen aktivitelerin de önemi artmıştır. Programda yer alan Okul Deneyimi dersi öğretmen adaylarının sınıfta bir dersi ya da dersleri tek başlarına ve planlı bir biçimde öğretebilecek becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. Ancak bazı araştırmalar Okul Deneyimi derslerinin gerçekleştirilmesi noktasında bazı sorunların yaşandığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersiyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede, aday öğretmenlerin okullardaki uygulama öğretmenleri, fakültedeki danışman öğretim elemanları, dersin içeriği, etkinlikler ve hazırlanan ödevlerle ilgili görüş ve deneyimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitimlerine devam etmekte olan son sınıf sosyal bilgiler öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiştir. Nitel yaklaşıma dayanan araştırmada veriler açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, öğretmen adaylarının bir bölümü uygulama öğretmenlerinin danışmanlık yeterliği, etkinliklere katkısı, danışman öğretim elemanlarının etkinliklere katkısı, ödevleri değerlendirme durumları ve etkinlik hazırlama konularında olumsuz görüşe sahiptirler. Ayrıca sonuçlar Okul Deneyimi derslerinden beklenen verimin yeterince alınamadığını göstermiştir.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Aday Öğretmen Görüşleri, Okul Deneyimi Dersi

Abstract
The main aim of the teacher training institutions is to equip pre-service teachers with sufficient knowledge, skills and attitudes to meet the contemporary needs of profession. Pre-service teachers attain these knowledge and skills in two main basis. One of them is the faculty education and the other is teaching practice schools. Due to the developments in the teacher training field in the world and reconstruction of educational faculties in Turkey in 1990'sthe importance of teaching practice activities in schools increased besides the field education courses in department. "Teaching practice" course in the syllabus aims to provide pre-service teachers to gain teaching skills to teach a course or courses in a class individually and in a planned manner. Yet some researches indicated that there are some problems in realizing the aimed attainments in teaching practice courses. This research aims to identify the opinions of pre-service social studies teachers about the Teaching Practice Courses. In this framework, pre-service social studies teachers' opinions and experiences about specialist teachers in schools, specialist lecturers in faculty, content of the practice courses and activities and evaluation of the assignments were tried to be presented. The research was executed with senior grade pre-service social studies teachers who attend their education in Karadeniz Technical University. In the research which is based on the qualitative approach, the data were obtained by open-ended questionnaire and semi-structured interviews. Than the data were analyzed according to the content analysis method. According to the results, some of the participants had negative ideas regarding the specialist teachers' advising competency, contributions to the activities, specialist lecturers' contributions to the activities, giving sufficient feedbacks and in preparing activities. The results showed that the efficiency expected from the teaching practice courses cannot be taken sufficiently.

Keywords
Social Studies, Views of Pre-service Teachers, Teaching Practice Course