Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE VIEWS ABOUT THE GRADUATE PROGRAM OF SOCIAL STUDIES TEACHING OF THE CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES TEACHER
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ )

Author : Emine KARASU AVCI    
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 756-786


Summary
For the training of Social Studies teachers, the Graduate Program of Social Studies has a great importance. The aim of this study is to show the teacher candidates’ views about the Graduate Program of Social Studies Teaching of the candidates of Social Studies teachers. The study group of the research consist of 137 teacher candidates who studies at grade 1 and 4, 2013-2014 education spring semester year. The case study model, which is qualitative research was used. Acquired data via semi-structured interview form was analyzed with descriptive analysis. In the research the candidates of teacher describe that Social Studies has relationship with Social Studies based on vocial sides. The candidates of teacher indicate the aim of Social Studies got national conscience acquire for both class level. The common expectations of teacher’s candidates from the program of Social Studies is to maket he candidates of teacher qualifed. The candidates of teacher generally state that the lectures of the graduate program of Social Studies is suitable for the department but while transferring the subjects to the students, they faces with transfer problem and there are unnecessary lectures at program. Also the candidates of teacher state that the most used method is direct method on the lectures. The candidates of teacher suggest that social activities related to the Graduate Program of Social Studies should be conducted and different methods and techniques should be used and rate-learning should be avoided. In this research, it has been determined that the views of the candidates of teacher haven’t generally changed acording to class level. In the research, the suggestions based on the views of the candidates of teacher have been offered.

Keywords
The Graduate Program of Social Studies, teacher candidates, Social Studies, view.

Abstract
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yetiştirilmesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili görüşlerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde 1. ve 4. sınıfta okuyan 137 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla toplanan veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmen adayları Sosyal Bilgileri, toplumsal yönüne ve sosyal bilimlerle ilişkisine dayanarak tanımlamışlardır. Sosyal Bilgilerin amacını her iki sınıf düzeyinde öğretmen adayı da vatandaşlık bilinci kazandırmak olarak belirtmektedirler. Öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler programından ortak beklentileri öğretmen adaylarını yeterli hale getirmesidir. Öğretmen adayları genel olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı derslerinin bölüme uygun dersler olduğunu ancak derslerin öğrencilere aktarımı konusunda problem yaşadıklarını ve programda gereksiz dersler bulunduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca öğretmen adayları derslerde en çok kullanılan yöntemin anlatım yöntemi olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, derslerde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması ve ezberci eğitim-öğretim anlayışından uzaklaşılmasını önermişlerdir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerinin genel anlamda sınıf düzeylerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerinden yola çıkılarak öneriler ileri sürülmüştür.

Keywords
Sosyal Bilgiler Lisans Programı, öğretmen adayı, Sosyal Bilgiler, görüş

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri