REVIEW THE ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUES IN SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM
(ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROĞRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Ömer Faruk SÖNMEZ  , Emrullah KARATEKİN  
Type :
Printing Year : 8
Number : 27
Page : 730-755
    


Summary
The socialisation period in which individuals participate in society is also a process by which individuals get their own characteristics traits. The harmful effects of web communication and mass media in this process have been revealed by recent researches. It has also been found useful that be introduced children with literature and read books together with them in safety of family home where child feels safety. Transmission of values undoubtedly is one of the most important instrument to maintain societies own presence. Storytelling in the past ages was the most used way to transmit the values to children and adolescences in socialisation period. While the society tries to integrate the newcomers, it may be helpful to take advantage of the enjoyable and safe instrument, the storytelling in values education as supportive to formal teaching programs in schools At he end of research; Seventeen of the defined values has been reached in the Ömer Seyfettin’s “Yalnız Efe” and other selected stories in the scope of the research. There is any story which contains all the defined values. In this research, it has been reached that Ömer Seyfettin’s stories could be useful to transmit the values which are in the Social Study courses teaching program.

Keywords
Social Studies, Ömer Seyfettin, Values Education, Story

Abstract
Bireyin topluma katıldığı sosyalizasyon süreci aynı zamanda bireyin karakter özelliklerini kazandığı bir süreçtir. İnternet iletişiminin ve kitle iletişim araçlarının bu süreçte verdiği zararlı etkiler yapılan araştırmalarla ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte çocukların edebi eserlerle tanıştırılmaları, bu eserlerin çocuğun en güven duyduğu aile ortamında, aile bireyleri tarafından birlikte okunmalarının faydalı olduğu anlaşılmıştır. Değer aktarımının toplumların kendi varlıklarını sürdürmelerini sağlayan en önemli araçlardan birisi olduğu şüphesizdir. Sosyalizasyon sürecindeki çocuk ve gençlere geçmiş yüzyıllarda öykü ve hikâye anlatımı ile toplumun değerlerini aktarma, o zamanlarda oldukça önemli yöntemlerden birisi olmuştur. Toplum yeni bireyleri entegre etmeye çalışırken, bu yeni bireyler için eğlenceli ve güvenli olan bu yöntemin günümüzde formal eğitimin verildiği okullarda öğretim programlarını destekleyecek bir şekilde devam ettirilmesi değerler eğitimi açısından yararlı olacaktır. Araştırma sonucunda Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe ve araştırma kapsamına alınan diğer hikâyelerinde belirlenen değerlerin 17 adedine ulaşılabilmiştir. Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarında belirlenmiş olan değerlerin tümünün aktarımını yapan tek bir hikâye bulunmamaktadır. Bu araştırmada Ömer Seyfettin’in hikâyelerinin öğrencilere sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerleri iletmesi bakımından faydalı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Sosyal Bilgiler, Ömer Seyfettin, Değerler Eğitimi, Hikâye